Statistikk

NPE har opparbeidd ein stor database med informasjon der ein kan ta ut ei rekkje ulike statistikkar. Eksterne brukarar av statistikkane våre  er journalistar, legar, sjukepleie- og legestudentar, juristar som arbeider med pasientskadar, sjukehusadministrasjon, pasient- og brukarombod og pasientar.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Rapport for privat helseteneste

Årleg gir vi ut ein rapport med statistikk for privat helseteneste. I denne rapporten ser vi på pasientskadesaker frå denne sektoren og går nærare inn på nykeltala.

Statistikk

NPE er oppteken av å formidle kunnskap om pasientskadar. Vi ynskjer at erfaring frå våre skadesaker skal kunne brukast i arbeidet helsetenesta gjer med skadeførebygging og pasienttryggleik.