Melde til NPE eller Fylkesmannen?

Det er Fylkesmannens oppgave å følge opp helsepersonell der noe har gått galt. NPE behandler erstatningskravet og utbetaler erstatning til de som har krav på det. 

Skriv ut Del 19. desember 2018

Nynorsk versjon

Del artikkel på startsiden

Vi opplever at mange erstatningssøkere gir uttrykk for at de ikke ønsker at andre skal oppleve det som de selv har vært gjennom, og at NPE bør se til at legen får en advarsel eller en refs. Det er Fylkesmannen som har ansvaret for denne typen vurdering og tilbakemelding til helsepersonell.

NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som har fått en skade etter å ha blitt behandlet i helsevesenet. Målet med pasientskadeordningen er at pasienter som opplever feilbehandling, ikke skal lide noe økonomisk tap som følge av dette.

Erstatning
Når vi utreder saken, ser saksbehandleren vår på om det har skjedd en svikt i behandlingen, og om dette har ført til et økonomisk tap for erstatningssøker.

Fylkesmannen kan i noen saker rette kritikk mot helsepersonell, uten at det gir automatisk rett til erstatning fra NPE. Grunnen til dette er at du må ha fått en behandlingsskade som gir deg et økonomisk tap eller varig men, for å ha rett til erstatning. Sakene blir også vurdert etter forskjellig regelverk hos Fylkesmannen og NPE.

Lære av feil
Vi sender alltid kopi av vedtaket til behandlingsstedet, blant annet som et innspill til det arbeidet behandlingsstedet driver for å bedre kvaliteten. Vi ønsker å bidra til at helsevesenet skal lære av de feilene som skjer, men vi har ikke sanksjonsmyndighet overfor helsepersonell som er involvert i pasientskader.

Sanksjoner mot helsepersonell
Det å søke om erstatning i NPE innebærer altså ikke at noe organ vurderer om det er grunnlag for å kritisere helsepersonellet som er involvert i saken.

Både behandlingsstedet selv og Pasient- og brukerombudet kan hjelpe til med denne typen klage på behandling.

I enkelte, alvorlige saker kan det også være aktuelt for erstatningssøkere å melde saken parallelt til Fylkesmannen, som så vurderer eventuelle reaksjoner mot behandler. Dette kan for eksempel være kritikk, skriftlig advarsel eller tap av autorisasjon.