Fullmakt - søke erstatning på vegne av pasienten

Normalt er det den som har fått en pasientskade, som søker erstatning. I endel tilfeller vil det være forhold som gjør at andre søker erstatning på vegne av pasienten.

Fullmakt

Skriv ut Nynorsk | English | 28. august 2019

Erstatningssøker ønsker å bruke fullmektig
Erstatningssøker må skrive under en fullmakt som gir en annen person rett til å føre saken hos NPE. Dette kan for eksempel være familie eller nære venner. Fullmektig kan da skrive under på søknadsskjemaet. I tillegg til fullmakten må NPE ha kopi av gyldig legitimasjon fra erstatningssøker; som pass, førerkort eller bankkort med personnummer. Dette er for å sikre at det er erstatningssøker som har skrevet under fullmakten.

Erstatningssøker ønsker å bruke advokat
Advokaten skriver under søknadsskjemaet. Erstatningssøker trenger ikke å gi egen fullmakt, fordi advokaten i kraft av sin tittel har fullmakt til å representere erstatningsøker.

Erstatningssøker kan ikke skrive under på søknadsskjemaet
I noen saker er det slik at erstatningssøker rent fysisk ikke har mulighet til å skrive under på søknadsskjemaet, som for eksempel ved lammelser, amputasjoner, etter slag eller lignende.

I slike saker må NPE få en formell legeerklæring, helst fra behandlingssted eller fastlege, som beskriver situasjonen og hvorfor erstatningssøker selv ikke kan skrive under. Erklæringen må si hvem som skal representere erstatningssøker i saken. Legeerklæringen må følge med signert søknadsskjema.

Erstatningssøker har ikke evner til å gi samtykke
I enkelte saker er det slik at erstatningssøker ikke har evner til å forstå hva han skriver under på. Dette kan skyldes demens, psykisk utviklingshemming, hjerneskade med kognitiv svikt, koma eller lignende. I disse sakene kan ikke erstatningssøker skrive under på søknadsskjemaet, og kan ikke gi NPE fullmakt til å utrede og behandle saken. Erstatningssøker kan heller ikke gi gyldig fullmakt til andre, for eksempel ektefelle, barn eller bekjente.

I disse sakene må det være oppnevnt en verge. Det er i utgangspunktet ingenting i veien for at ektefelle, myndig barn eller liknende blir oppnevnt som verge.

Erstatningssøker er mindreårig
Når erstatningssøker er et mindreårig barn, vil foreldrene som har foreldreansvar være verge for barnet. De vil da kunne søke erstatning på vegne av erstatningssøker.

Dersom foreldrene ikke har foreldreansvar eller er døde, vil det være oppnevnt annen verge. NPE må ha bekreftelse på at den som melder saken er oppnevnt som verge for barnet.

Ved dødsfall
Er pasienten død, må den som søker erstatning legge ved kopi av skifteattest eller annen dokumentasjon som viser hvem som er arveberettiget etter pasienten.