Saksbehandlingstid og hvordan saksbehandlingen foregår

Regn med ventetider fra du sender søknad om erstatning til avgjørelsen om erstatning kommer. Her er kort forklart hvor lang tid det vil ta, og hvordan saksgangen hos oss foregår.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Om det blir kort eller lang tid å vente er avhengig av forholdene i den enkelte sak. Alle som søker om erstatning får informasjon underveis i saken sin.

Svar på søknad om erstatning

Vi jobber med svært mange søknader om erstatning. Det fører til at det dessverre kan ta i gjennomsnitt 3-4 uker før vi har mulighet til å starte på nye saker. I noen tilfeller kan det ta lenger tid.

Det kan også være ventetid underveis i saksgangen. Det skjer når erstatningssøknader venter på en ledig saksbehandler. Ventetiden er normalt mellom 4 og 8 uker.

Det tar normalt i underkant av 8 måneder fra vi mottar søknaden, til du får vite om du får avslag eller medhold.

Beregning og utbetaling av erstatning

For deg som får medhold vil det normalt være 12-14 ukers ventetid før vi kan starte å beregne erstatningen din.

Det tar normalt 11 måneder fra du har fått medhold, til du får utbetalt erstatningsbeløpet.

Total saksbehandlingstid

Det vil altså gå i snitt 19 måneder fra vi mottar søknaden til hele erstatningen er utbetalt. Du vil kunne få deler av beløpet utbetalt underveis.

Saksbehandlingen skritt for skritt

Behovet for dokumentasjon varierer fra sak til sak. Vi tilpasser derfor utredningen i sakene, for å ha en så effektiv saksbehandling som mulig.

Nedenfor beskriver vi hovedløpet for mange saker, men ikke alle.

Innledende saksbehandling

Du kan velge om du vil sende søknadsskjemaet digitalt eller med post. Vi anbefaler at du sender det digitalt, det er enklere for deg og vi kan starte saken din raskere.

Vi vil hente inn en uttalelse fra det behandlingsstedet der du mener skaden skjedde. Vi innhenter også eventuell annen relevant dokumentasjon, som journaler og lignende. Du vil få tilsendt kopi av uttalelsen fra behandlingsstedet og har mulighet til å kommentere denne.

Saksbehandler utreder saken

Saksbehandleren vil se på dokumentasjonen vi har fått inn og innhente mer informasjon om nødvendig. De viktigste dokumentene i saken er dine innspill, journal, behandlingsstedets uttalelse og en sakkyndig vurdering av saken din.

Du vil bli orientert om hva som skjer underveis i saken din. Du kan selvsagt også ta kontakt med saksbehandleren din, dersom du lurer på noe, eller har nye opplysninger i saken.

Vurdering av de medisinske problemstillingene i saken

Vi innhenter medisinsk sakkyndig vurdering i de fleste sakene. Den sakkyndige skal ut fra sin faglige bakgrunn som spesialist gi en vurdering av den behandlingen og oppfølgingen pasienten har fått.

Saksbehandler utreder om du har krav på erstatning eller ikke.

Beregning av erstatning

Dersom vi mener at du har rett til erstatning, vil vi finne frem til størrelsen på erstatningen. I denne fasen av saksbehandlingen trenger vi vanligvis innspill og informasjon fra deg. I noen tilfeller er saken så godt opplyst at vi ikke trenger ytterligere informasjon. Vi beregner erstatningen etter lov om skadeerstatning.

Saksbehandler vil fastsette erstatningen ut fra din konkrete situasjon, slik at dine nåværende og fremtidige økonomiske tap blir dekket. Erstatningen skal dekke de tapene du har, som ikke blir dekket av eventuelle sykepenger, trygderettigheter og lignende.

Målet er at du skal ha tilnærmet den samme økonomiske situasjonen som du hadde før skaden skjedde.