Vaksineskade

NPE behandler erstatningskrav som gjelder bivirkningsskader etter vaksinasjon. 

Skriv ut Nynorsk | English | 16. september 2016

Om vaksinasjon
Vaksinasjon er forebyggende behandling mot smittsomme sykdommer. De fleste vaksiner tas etter anbefaling fra helsemyndighetene, men det finnes også en rekke frivillige vaksiner man kan ta, for eksempel i forbindelse med reiser.

Vaksiner gir normalt få bivirkninger. Hvis de oppstår er de gjerne beskjedne og av forbigående karakter. I sjeldne tilfeller kan det oppstå mer alvorlige bivirkningsskader som kan gi rett til erstatning.

Erstatning etter vaksineskader
Når det gjelder vaksineskader generelt, er utgangspunktet at du har krav på erstatning dersom vaksinen mest sannsynlig har forårsaket en skade.

Dette er en regel som gir deg rett til erstatning uavhengig av om det er noe galt med vaksinen eller om det foreligger svikt ved gjennomføringen av vaksinasjonen.

For å finne svar på om vaksinen har forårsaket en skade benytter vi blant annet sakkyndige spesialister innenfor vaksinefeltet, nevrologi, infeksjonssykdommer og indremedisin.

I disse sakene gjelder de samme kravene til sammenheng mellom skade og behandling som i øvrige pasientskadesaker.

Eksempler på vaksiner som blir behandlet etter denne regelen er de du tar frivillig. Det kan være vaksine ved forretnings- og turistreiser, vaksine mot skogflått og rabies m.m.

Vaksiner som inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet
Myndighetene ønsker at befolkningen skal la seg vaksinere, for å unngå spredning av smittsomme sykdommer. Derfor har staten laget et nasjonalt vaksinasjonsprogram, som den er ansvarlig for.

Vaksiner som inngår i dette programmet er såkalte anbefalte vaksiner i henhold til pasientskadeloven. Per i dag omfatter dette

  • barnevaksinasjoner
  • vaksinasjoner mot sesonginfluensa for særskilte risikogrupper
  • vaksinasjoner mot pandemisk influensa

For disse vaksinene gjelder det egne årsaks- og bevisregler ved behandlingen av erstatningskrav. Du har krav på erstatning når vaksinen kan være årsak til skaden, og det ikke finnes en eller flere andre mer sannsynlige årsaker.

Eksempler på dette er vaksine mot difteri, kikhoste, meslinger, røde hunder, livmorhalskreft (HPV-vaksine), sesonginfluensa for særlige risikogrupper, og svineinfluensa (pandemivaksinen).

Du kan lese mer om det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og informasjon om vaksiner på Folkehelseinstituttets nettsider.