Konsernmodell for administrative tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet etablerte i 2017 en konsernmodell for administrative tjenester i den sentrale helseforvaltningen. Modellen skal legge til rette for mest mulig effektiv ressursbruk.

Skriv ut Nynorsk | English | 26. februar 2019

Å samle tjenestene skal gi grunnlag for en mer ressurseffektiv løsning og administrative oppgaver av høy kvalitet på tvers av etatene.

Fellestjenester i Norsk Helsenett SF (NHN)

Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utfører NHN diverse oppgaver på administrasjonsområdet for NPE og de andre etatene i den sentrale helseforvaltningen.

Fra 1. januar 2017 tok NHN over oppgaver innen anskaffelser, IT-drift og brukerstøtte fra NPE. 1. juni 2018 ble oppgaver innen postmottak og skanning flyttet fra NPE til NHN. Tre ansatte er overført fra NPE til NHN gjennom en virksomhetsoverdragelse.

Gjennom 2018 har vi deltatt i arbeidet med å utrede ytterligere samordning av arkivoppgaver. Utredningen skal være ferdig før sommeren 2019.

Vi er opptatt av å ikke bygge parallell kompetanse i NPE etter oppgaveflyttingen. Samtidig ser vi at oppfølgingen av tjenesteutsettingen krever ressurser, både faglig og administrativt. Intensjonen er at den nye modellen skal gi gevinster på sikt, men i en overgangsfase øker kostnadene. De økte kostnadene må dekkes innenfor NPEs gjeldende budsjettrammer.

Fullservicemodell for lønn, regnskap og reiseadministrasjon

Som et ledd i konsernmodellen har Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at alle etatene under departementet skal ta i bruk den såkalte fullservicemodellen for lønn, regnskap og reiseadministrasjon i regi av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). NPE arbeider etter denne modellen.

Samordning av HR-området

På personalområdet er det etablert et samarbeidsforum hvor alle HODs underliggende virksomheter deltar. Formålet er at HR-forumet har særlig fokus på kompetansedeling, opplæring, erfarings- og informasjonsutveksling. Fordypningstemaer i 2018 har vært omstilling og nedbemanning, anskaffelse av rekrutteringssystem og rammeavtale for bedriftshelsetjeneste, organisering, HMS og IA, forberedelser til lokale forhandlinger og strategisk HR. NPE opplever at dette er et nyttig forum som gir faglige og kvalitative gevinster, og hvor siktemålet videre også er økonomisk gevinst, blant annet ved å inngå fellesavtaler på HR-området.