I. Lederen har ordet

Skriv ut Nynorsk | English | 28. februar 2020

I 2019 utbetalte vi 1074 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling. Dette er det største beløpet NPE har utbetalt i erstatninger i løpet av ett år og en økning fra 2018 på seks prosent. Saksbehandlingstidene gikk betydelig ned i 2019, samtidig som NPE behandlet flere saker enn i noe annet enkeltår.

Reduksjon i saksbehandlingstidene

Jeg er glad for at vi behandler sakene vi mottar raskere enn tidligere. Vi har redusert saksbehandlingstiden med en måned i arbeidet med å fastslå om erstatningssøker har rett til erstatning eller ikke, og med to måneder i arbeidet med å fastsette erstatningen.

Vi har jobbet mye for å redusere lange saksbehandlingstider, og det er positivt å se resultater av dette arbeidet. Vi skal selvsagt fortsette dette arbeidet i tiden fremover.

Lansering av ny strategi

2019 har vært det første året med ny strategi. Vår strategiske hovedmålsetting for perioden 2019 til og med 2023 er å redusere saksbehandlingstiden gjennom å forenkle måten vi jobber på. Dette innebærer et særskilt fokus på å bruke tiden effektivt, bruke kompetansen vår innovativt og løsningsorientert, ha effektive og målrettede beslutningsprosesser og bruke gode digitale verktøy.

Vi er godt i gang med å jobbe opp mot disse strategiske satsningsområdene. Den strategiske hovedmålsettingen og fokuset på hvordan oppnå den er motiverende og utfordrende i arbeidshverdagen.

Fokus på medarbeidertrivsel og kompetanseutvikling

For å sikre at vi til enhver tid har medarbeidere med god fagkunnskap er kompetanseutvikling viktig for oss. Vi vet også at kompetanse og kompetanseutvikling er viktige trivselsfaktorer for medarbeiderne. Derfor har vi i 2019 hatt et bredt fokus på opplæring og kompetanseoverføring. Vi har i enda større grad enn tidligere jobbet systematisk med opplæringen, og vi har blant annet revidert opplæringsopplegget for nye medarbeidere.

I 2019 gjennomførte vi en medarbeiderundersøkelse og jobbet videre med resultatene utover året. Heldigvis trives medarbeiderne våre godt i NPE, samtidig som vi også har forbedringspunkter som vi tar tak i.

Nye digitale tjenester

I mai 2019 lanserte vi Min side for alle brukere med egen sak. Vi gikk fra rundt 150 testbrukere høsten 2018 til nærmere 2000 brukere i løpet av 2019. Denne tjenesten får vi heldigvis svært gode tilbakemeldinger på, og den er en viktig del av det pågående arbeidet med å utvikle gode digitale tjenester for brukerne våre. Utviklingsarbeidet foregår fortsatt, og i løpet av 2020 håper vi å kunne tilby tjenesten også til alle erstatningssøkere med advokat eller annen fullmektig.

Vi lanserte også en tjeneste for helsepersonell utenfor den offentlige helsetjenesten. Tjenesten skal hjelpe dem med å få svar på om de har meldeplikt til NPE, og om de må betale tilskudd. Denne selvbetjeningsløsningen er viktig i arbeidet med å sikre at de som har meldeplikt betaler tilskudd til NPE.

Høsten 2019 lanserte vi en chatløsning under våre kontakt-oss-sider på npe.no . Chatløsningen bidrar til at brukere kan nå oss på mange måter og få svar på det de lurer på.

Vi har også jobbet med et forprosjekt om automatisering og robotisering. Dette er et spennende utviklingsområde for oss. Med dette prosjektet har vi kommet i gang på å vurdere gode og effektive digitale løsninger for NPE.

Viktig arbeid med forskriften om menerstatning

I 2018 ga Helse- og omsorgsdepartementet NPE i oppdrag å lage et utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet. Oppdraget ble levert våren 2019.

Jeg er godt fornøyd med utkastet vi leverte på et faglig svært krevende område. Arbeidet innebar et godt samarbeid mellom vårt juridiske ekspertmiljø, vårt erstatningsberegningsmiljø og sakkyndige innenfor ulike medisinske fagområder Vi etablerte også en referansegruppe med representanter fra ulike brukerorganisasjoner og advokater.

Etter avsluttet leveranse fra NPE har departementet sendt forskriftsforslaget på høring, og mot slutten av året ble en lovproposisjon lagt frem med forslag til nødvendige endringer i pasientskadeloven.

Viktig arbeid med pasientsikkerhet

Vi er opptatt av å formidle til helsetjenesten at det er mye å lære av sakene våre. Derfor gikk vi høsten 2019 ut med en rapport der vi har undersøkt om sakene vi behandler blir funnet igjen i meldesystemene på sykehusene. Vi ba sykehusene om å finne igjen saker i sine meldesystemer der pasienten har fått erstatning som følge av svikt i behandlingen. Sykehusene gikk gjennom sine meldesystemer og fant kun en tredjedel av disse NPE-sakene i sine systemer.

Denne rapporten fikk stor oppmerksomhet både i pressen og i helsetjenesten og førte til oppmerksomhet rundt viktigheten av å melde saker der pasienten er påført en skade. Jeg synes det er positivt at bruk av vårt erfaringsmateriale kan lede til den form for oppmerksomhet, som igjen viser at NPE-sakene er en viktig kilde til læring i pasientsikkerhetsarbeidet.

Vi planlegger å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse om 2-3 år, for å se om det har vært en utvikling i samsvaret.

2019 – et svært godt år

Jeg er godt fornøyd med at vi i NPE behandlet flere saker i løpet av 2019 enn i noe annet enkeltår. Det er også meget positivt med redusert saksbehandlingstid, som er svært viktig for brukerne våre.
Kvaliteten på saksbehandlingen vår er god, med stabil lav omgjøringsrate i klageinstansen, og vi har arbeidet godt innenfor både digitalisering og generell effektivisering i virksomheten.
NPE har derfor etter min vurdering løst samfunnsoppdraget på en god måte i 2019.
Vi har og skal ha et høyt ambisjonsnivå for hva vi skal få til. Arbeidet med å forenkle måten vi jobber på, effektivisere prosessene våre og jobbe videre med gode digitale tjenester vil derfor stå i sentrum også i året som kommer.