V. Vurdering av framtidsutsikter

Skriv ut Nynorsk | English | 28. februar 2020

Vi vurderer at vi har en god evne til å nå de målene som er fastsatt og levere forventet resultat på lenger sikt. Samtidig vil noen områder kunne påvirke resultatene:

 • Sakstilgang
  Om tallet på saker som vi mottar øker mye, vil det kunne ha noe å si for den samlede saksbehandlingstiden.
 • NPE som en attraktiv arbeidsplass
  Om vi ikke klarer å være en attraktiv arbeidsplass, der vi tar vare på og utvikler kompetanse, kan vi få utfordringer med å beholde medarbeidere og møte fremtidens arbeidstakere.
 • Budsjett
  Om budsjettsituasjonen blir mindre forutsigbar enn den har vært, vil det kunne få noe å si for driften og utviklingen av organisasjonen og tjenestene til brukerne våre.
 • Tilstrekkelig tilgang på sakkyndige
  For å holde produksjonen oppe, er det viktig å ha god tilgang på sakkyndige innenfor alle medisinske spesialiteter. Blir tilgangen på relevante sakkyndige dårligere, vil dette ha noe å si for produksjonen vår.
 • Evnen vår til å utvikle organisasjonen videre
  Vi opplever klare forventninger til effektivisering og utvikling av tjenestene våre, blant annet gjennom digitalisering. Om vi ikke klarer å utvikle organisasjonen og tjenestene, vil det påvirke resultatene og omdømmet vårt.

Vi kan ikke se andre større områder som vil kunne hindre eller avgrense evnen vi har til å løse samfunnsoppdraget vårt på en tilfredsstillende måte.

Når det gjelder hvordan vi vil møte utfordringene fremover, viser vi ellers til informasjon om strategien for 2019 – 2023.