Historien til den norske pasientskadeordningen

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet i 1988, og fyller 30 år i 2018. I anledningen jubileet har vi sett på statistikken gjennom våre 30 år med pasientskadeerstatning, og presenterer her noen milepæler fra oppstarten og frem til og med 2017.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. januar 2020

NPE ble opprettet som en midlertidig ordning i 1988, i påvente av at pasientskadeloven skulle vedtas. Da var det meningen at NPE skulle eksistere midlertidig i tre år. Først i 1998 la regjeringen frem et lovforslag, etterfulgt av en tilleggsproposisjon i 1999, før pasientskadeloven endelig ble vedtatt i 2001. I 2003 trådte den nye pasientskadeloven i kraft, men kun for offentlig helsetjeneste. Frem til da hadde ordningen blitt administrert av KLP forsikring.

Målet med ordningen

Ordningen ble opprettet for å behandle erstatningskrav fra pasienter som mente de var påført skader ved offentlige somatiske sykehus i Norge. Stadig flere pasientgrupper har senere blitt inkludert i ordningen. Vi behandler i dag erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt, både i privat og offentlig helsetjeneste.

NPE som midlertidig ordning 1988 – 2003

I 1988 mottok NPE 231 saker, og vi utbetalte 62 348 kroner i erstatning.

I 1989 fikk vi i oppdrag å behandle legemiddelsaker på vegne av Legemiddelforsikrings-poolen, og vi mottar de to første legemiddelsakene knyttet til bivirkninger. Allerede i 1989 utbetalte vi én million kroner i erstatning.

1993 gir NPEs første serieskadesak. Vi mottar den første «Boneloc»-saken, som omhandlet en type ben-sement brukt i forbindelse med hofteprotesekirurgi. Over de neste årene ble det meldt inn totalt 390 saker tilknyttet dette. 84 prosent av sakene fikk medhold.

I 1996 arrangerte vi for første gang kontaktmøtet med landets pasient- og brukerombud. Forrige gang vi arrangerte møtet var så sent som høsten 2017.

I 1999 har vi betalt ut over én milliard kroner i samlet erstatning.

I 2001 blir pasientskadeloven vedtatt, og i 2002 lanseres nettsiden vår, npe.no.

NPE blir et statlig forvaltningsorgan

I 2003 trår den nye pasientskadeloven i kraft. Og med den blir all offentlig helsetjeneste inkludert i ordningen. Fra samme tidspunkt ble NPE formelt etablert som et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Da har NPE som en treårig, midlertidig ordning, rukket å feire 15-årsjubileum. Samme år utbetalte vi 388 millioner kroner i erstatning – over 100 millioner mer enn året før.

I 2004 får vi de første sakene om legemiddelet Vioxx, som ble trukket fra markedet fordi det ga bivirkninger i form av økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Vioxx var et smertestillende og betennelsesdempende medikament, som først og fremst ble benyttet av pasienter med leddgikt eller slitasjegikt. Per 1. januar 2018 har vi behandlet 277 saker om Vioxx.

Ved utgangen av 2007 rundet vi tusen legemiddelskader siden vi mottok den første saken i 1989. Dette året utbetaler vi for første gang over en halv milliard kroner i erstatning.

Samme år som vi feiret 20-årsjubileum – 2008 – samles 400 deltagere til Norges første nasjonale konferanse om pasientsikkerhet på Rikshospitalet. Det var NPE som tok initiativ til å arrangere konferansen, ved å kalle inn sentrale aktører i helsevesenet til et møte.

Privat helsetjeneste inkluderes

2009 er året privat helsetjeneste inkluderes i pasientskadeordningen. I løpet av det første året kom det inn 265 erstatningskrav tilknyttet privat behandling. Ved årsskifte 2017/2018 hadde vi mottatt totalt 4490 saker. Dette året begynte vi også med elektronisk overføring av journalopplysninger med enkelte behandlingssteder. Årlig erstatningsutbetaling har økt til over 750 millioner kroner.

I nyere tid

NPE hadde fra starten både eget styre, og et eget råd. Rådet ble nedlagt fra 1. januar 2009. En av årsakene var at rådet hadde en uklar rolle, og at det hadde sammenfallende oppgaver med NPEs styre.

I 2010 mottar vi de første erstatningssakene som gjaldt svineinfluensavaksinen Pandemrix. Ved utgangen av 2017 har vi mottatt 734 saker tilknyttet vaksinen.

I 2014 betaler vi for første gang ut over én milliard kroner i erstatning i løpet av ett år, som er den høyeste årlige erstatningssummen vi har utbetalt så langt.

NPEs styre ble lagt ned i 2016. Bakgrunnen var at etatsstyringen var godt sikret gjennom dialogen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og NPE.

Da 2017 var over hadde vi mottatt 88 512 erstatningssaker og utbetalt totalt 12,7 milliarder kroner i erstatning, siden vi ble opprettet som midlertidig ordning i 1988.