Aktuelt

Her finner du nyheter og pressemeldinger fra NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 18. juni 2019

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>

Konkurranse: Forbedringsprisen 2016

Pasientsikkerhetskonferansen 2016 inviterer helsepersonell til å sende inn forslag til Forbedringsprisen 2016. Prisen er på kroner 50.000,-.

Raskere svar på søknad om erstatning

De siste fem årene har NPE redusert saksbehandlingstiden med fire måneder for vedtak om erstatning. Den viktigste forklaringen her er arbeidet med å jakte på store og små tidstyver.

Ortopedisk kirurgi i privat helsetjeneste

Innenfor pasientskadesaker som gjelder behandling i privat helsetjeneste gjelder flere saker ortopedisk kirurgi. Her kan du lese mer om disse pasientskadesakene for perioden 2009-2015.

Endring i skadeserstatningsloven: slutt på terminvis utbetaling av menerstatning

Bestemmelsene om menerstatning i skadeserstatningsloven er endret. Endringen får blant annet betydning for beregning og utbetaling av menerstatning i pasientskadesaker der pasienten har forkortet levetid på grunn av svikten i behandlingen.

Økt kjennskap til NPE fører til flere meldte saker

Siden privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009, opplever Norsk pasientskadeerstatning (NPE) en dobling av erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten.

Journalen har stor betydning

Mangelfulle journaler er et kjent problem i helsetjenesten. I løpet av de siste fem årene (2011-2015) har 114 personer fått medhold i erstatningskravet sitt, på grunn av manglende dokumentasjon i saken.

Kan helsepersonell bli saksøkt direkte?

Som hovedregel vil personer som får en behandlingsskade søke erstatning i NPE. I noen ytterst få tilfeller, ser vi at de saksøker helsepersonell direkte. Dette er det en viss åpning for i lovverket.

Nytt uttalelsesskjema for helsepersonell er tilgjengelig

Det er viktig for oss at innklagete behandlingssteder gir oss gode uttalelser i enkeltsaker. Derfor har vi nå forbedret skjemaet for uttalelse fra behandlingsstedene, for å tydeliggjøre hvilken informasjon vi trenger.

Gjennomgang av vaksinesaker etter Høyesterettsdom

Høyesterett avsa i november 2015 en dom som gjelder erstatning for MS etter MMR-vaksine. NPE har derfor gått gjennom tidligere pasientskadesaker som gjelder erstatning på grunn av MS og saker som gjelder MMR-vaksine.

Tannskader

Flere og flere søker erstatning etter skader hos tannlegen. Vær klar over at du normalt ikke kan få erstatning i NPE, hvis det økonomiske tapet ditt er under 10 000 kroner.

Nordisk møte om pasientsikkerhet

Pasientskadeordningene i Finland, Sverige, Danmark og Norge møttes i Oslo 7. mars for å diskutere mulig samarbeid om pasientsikkerhetsarbeid. - Det er viktig å se om det er noen samarbeidspunkter der det vil være nyttig for alle de fire ordningene å sammenligne erfaringsmateriale, sier ansvarlig for pasientsikkerhet og statistikk i NPE, Ida...

Årsrapport for 2015 er ute

Årsrapporten vår for 2015 er klar. Her kan du lese mer om sentrale sider ved virksomheten og de viktigste aktivitetene som skjedde i fjor.

Nye tilskuddssatser til NPE for privat helsetjeneste

Fra og med 01.01.2016 øker tilskuddssatsene til NPE for aktører i privat helsetjeneste. Du kan lese mer om de nye satsene her.

Økning i antall meldte saker til NPE i 2015

Årstallene for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for 2015 viser en økning i antall meldte saker. – Flere melder nå til oss at de tror de kan fått en skade etter feilbehandling i helsetjenesten. I 2015 fikk vi 5742 krav om erstatning, noe som er en økning på ti prosent mot året før. NPE har aldri mottatt så mange saker i løpet av et år, sier...

Styret i NPE blir avvikla

Stortinget har vedteke endringar i pasientskadelova som inneber at styret til NPE blir avvikla. Endringa gjeld frå og med 1. januar 2016.

Lovendring øker minstebeløpet for å søke erstatning i NPE

Pasientskadeloven endres med virkning fra 1. januar 2016. En av endringene er at den nedre grensen for erstatningskrav som skal behandles av NPE, heves fra 5000 til 10 000 kroner.

Ny organisering av Pasientskadenemnda

Som ledd i at regjeringa har vedteke endringar i den sentrale helseforvaltinga blir Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) etablert frå 1. januar 2016.

NPEs vurdering av Høyesterettsdom om MMR-vaksine

NPE går alltid grundig gjennom dommer som faller i pasientskadesaker. Det gjelder særlig dommer fra Høyesterett. En MS-syk mann har nå fått medhold i Høyesterett i at han har rett til erstatning etter å ha fått MMR-vaksine (vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder) som ungdom .  Her kan du lese om vurderingen vår av denne dommen.

89 menn er blitt feilbehandlet etter kreft i kjønnsorganer.

De siste fire årene har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i 89 saker der menn er blitt feilbehandlet etter kreft i kjønnsorganer.

Erstatning etter utvikling av MS-sykdom etter MMR-vaksine

MS-syk mann fikk medhold i Høyesterett i at han har rett til erstatning etter MMR-vaksine (vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder). NPE vil nå vurdere dommen.

Dødsfall, pasientskadeerstatning og mulighetene til læring.

Nesten 1000 dødsfall de ti siste årene skyldes svikt i helsehjelpen. I 92 prosent av sakene der NPE har tilkjent erstatning, er årsaken til dødsfallet som oftest svikt i behandlingen eller i diagnostikken.

Pasient- og brukarombodseminar 2015

Vi samla 50 tilsette hos pasient- og brukaromboda i Oslo for det årlege pasient- og brukarombodseminaret vårt 26. oktober 2015.

Over 100 kvinner har opplevd svikt i oppfølgingen av brystkreft

I perioden 2011 til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i totalt 115 saker der kvinner har fått forsinket diagnose eller feilbehandling av brystkreft.

Vi søker sakkyndige spesialister

Vi trenger flere sakkyndige spesialister og kunngjør nå avtaler om kjøp av spesialisttjenester i flere medisinske spesialiteter

NPE vann pris

Software Innovation (SI), som er leverandøren og samarbeidspartnaren til NPE, knytt til saksbehandlingssystemet vårt, har gitt NPE prisen for årets digitalisør og tøffaste kunde.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>