<< 1   2   3   4   5     6   7   8   9   10   >>
/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/lovbok_320.jpg

Erstatning etter utvikling av MS-sykdom etter MMR-vaksine

MS-syk mann fikk medhold i Høyesterett i at han har rett til erstatning etter MMR-vaksine (vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder). NPE vil nå vurdere dommen.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_124023148_320.jpg

Dødsfall, pasientskadeerstatning og mulighetene til læring.

Nesten 1000 dødsfall de ti siste årene skyldes svikt i helsehjelpen. I 92 prosent av sakene der NPE har tilkjent erstatning, er årsaken til dødsfallet som oftest svikt i behandlingen eller i diagnostikken.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/moter-besok-arrangementer-og-seminarer/2015-pobo-ida-foredrag_320.jpg

Pasient- og brukarombodseminar 2015

Vi samla 50 tilsette hos pasient- og brukaromboda i Oslo for det årlege pasient- og brukarombodseminaret vårt 26. oktober 2015.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_18661864_320.jpg

Over 100 kvinner har opplevd svikt i oppfølgingen av brystkreft

I perioden 2011 til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i totalt 115 saker der kvinner har fått forsinket diagnose eller feilbehandling av brystkreft.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_251466229_320.jpg

Vi søker sakkyndige spesialister

Vi trenger flere sakkyndige spesialister og kunngjør nå avtaler om kjøp av spesialisttjenester i flere medisinske spesialiteter

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/moter-besok-arrangementer-og-seminarer/2015-september-si-brukerforum---npe-vant-pris-320.jpg

NPE vann pris

Software Innovation (SI), som er leverandøren og samarbeidspartnaren til NPE, knytt til saksbehandlingssystemet vårt, har gitt NPE prisen for årets digitalisør og tøffaste kunde.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/moter-besok-arrangementer-og-seminarer/2015-september-kommunikasjonskurs-for-saksbehandlere-1-320.jpg

-Vi ynskjer betre samtale med brukaren

Ein god dialog med brukarane er viktig for NPE. Difor skal alle saksbehandlarane våre gjennom eit kommunikasjonskurs komande halvår.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/moter-besok-arrangementer-og-seminarer/2015-september-hanne-kahler-pasientsikkerhetskonferansen_320.jpg

Fekk pris for tiltak for betra diagnostisering

Hanne Kähler frå patologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus stakk av med sigeren i den nasjonale konkurransen i pasienttryggleik som blei avgjort ved avslutninga av Pasientsikkerhetskonferansen 2015 i Bergen. Prisen gir henne drahjelp i arbeidet med å unngå forveksling av vevsprøvar.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/pasientskadeloven2_320.jpg

Høyringsuttale

NPE har utarbeidd ein høyringsuttale i samband med forslag til lov om endringar i pasientskadelova og somme andre lover og forskrifter (mellom anna oppretting av Nasjonalt klageorgan for helsetenesta).

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_124030132_320.jpg

Halvårstal: Auke i melde saker

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har teke imot 2976 saker og utbetalt 512 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande i første halvår av 2015.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_124023148_320.jpg

Pasientskadeerstatning: mer enn 1000 dødsfall de siste ti årene

I perioden 2005-2014 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilkjent erstatning i 1029 saker der pasienten døde som følge av svikt i helsehjelpen. Det er utbetalt 315 millioner kroner i erstatning til pårørende i disse sakene.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_244316863_320.jpg

Ny rapport viser at flest får erstatning etter tannbehandling

Vår nye rapport med statistikk over saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste, er nå ute.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/moter-besok-arrangementer-og-seminarer/personskadeforbundet1_320.jpg

Møte med Personskadeforbundet

Personskadeforbundet og NPE hadde 15. juni et kontaktmøte. -Vi hadde gode samtaler om utfordringer knyttet til behandling av erstatningskravene ved pasientskade, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

/globalassets/bildearkiv/grafisk/forsider-publikasjoner/rhf_forside_2014_320.jpg

Ny rapport med statistikk for de regionale helseforetakene

Vi har publisert vår årlige rapport med statistikk for de fire regionale helseforetakene. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2010-2014. Vi gir den ut for å gi helseforetakene en oppdatert oversikt over utviklingen innenfor erstatningssa...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_81311647_320.jpg

Har utbetalt 51 millionar kroner ekstra i erstatningar

I desember i fjor fall det ein dom i Høgsterett som sette ned kapitaliseringsrenta. Denne renta har innverknad ved utrekninga av erstatning for tap i framtidig inntekt og utgifter, tap av forsørgjar og for meinerstatninga. NPE har no etterbehandla nesten 1000 saker for å justere erstatninga ut frå den nye rentesatsen. Dette har medført at NPE ha...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_181674146_320.jpg

Pandemrix og ME

Vi får fortsatt erstatningskrav fra pasienter som mener at de har fått ME (myalgisk encefalopati) etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Det er så langt ingen medisinske studier som viser en overhyppighet av ME-syke blant de som har fått vaksinen. Les mer om hvordan vi vurderer erstatningskravene.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/moter-besok-arrangementer-og-seminarer/mote1_320.jpg

Besøk frå Frankrike

Fredag 17. april fekk NPE besøk av direktør Erik Rance og juridisk direktør Philippe Treguier i den statlege franske erstatningsordninga ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux).

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/saksbehandling/nettside-digital-skademelding-1.jpg

Nå kan du sende skademelding på nett

Vi oppgraderer det digitale saksbehandlingssystemet vårt. Fra mandag 9.mars kl. 10:00 kan du søke pasientskadeerstatning via nettsidene våre. Du kan også motta sakspapirer i din digitale postkasse hvis du ønsker det.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_182318942_320.jpg

Klart språk tar brukerne på alvor

Byråkratisk tåkeprat er en større trussel mot god kommunikasjon enn stavefeil, sier seksjonssjef i Språkrådet Kristin Solbjør. NPE har jobbet med forskjellige språktiltak over flere år, for å «lette på tåkesløret».

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_183790493_320.jpg

Svineinfluensavaksinen Pandemrix: Mange medhold og store utbetalinger

NPE (Norsk pasientskadeerstatning) fortsetter å behandle saker som gjelder svineinfluensavaksinen Pandemrix. Til nå har 101 personer blitt tilkjent erstatning, og det er utbetalt totalt 174 millioner kroner. – Disse tallene viser hvor viktig det er at vi har en ordning som gir økonomisk kompensasjon når man har fått en sykdom eller skade etter...

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/forside-strategiplan.jpg

NPEs strategi for 2015-2017

NPE har utarbeidet en ny strategi for perioden 2015-2017. Vi har satt fire hovedmål som hver har tre-fire delmål, som vi skal bruke for å drive NPE framover mot 2018.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/sprak-og-klarsprak/lansering_sprakveileder.jpg

Slik skriver vi i NPE

NPE lanserer nå en språkveileder, som skal være en rettesnor for all skriftlig kommunikasjon. Målet er at alle skal kunne forstå innholdet i det vi skriver, uten å ha mye kunnskap om området fra før.

/globalassets/rolf_gunnar_jorstad.jpg

Over en milliard utbetalt i pasientskadeerstatninger i 2014

Årstallene fra NPE (Norsk pasientskadeerstatning) for 2014 viser en økning i erstatningsutbetalingene til pasienter og pårørende.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/norgeslover2_320.jpg

Lovforslag om endringer i skadeserstatningsloven

Fredag 12. desember fremmet regjeringen et lovforslag til Stortinget om endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning).

/globalassets/bildearkiv/grafisk/arsmeldinger/rg_2014_forside.jpg

Kapitaliseringsrenten er satt ned

12. desember kunngjorde Høyesterett en avgjørelse om størrelsen på kapitaliseringsrenten i personskadesaker. Avgjørelsen falt i en sak som gjelder en trafikkskade, men den får allmenn betydning for alle former for personskadesaker. Høyesterett besluttet å sette ned kapitaliseringsrenten fra 5 til 4 prosent.

<< 1   2   3   4   5     6   7   8   9   10   >>