Lite bilde for søkeresultattreff

Nytt uttalelsesskjema for helsepersonell er tilgjengelig

Det er viktig for oss at innklagete behandlingssteder gir oss gode uttalelser i enkeltsaker. Derfor har vi nå forbedret skjemaet for uttalelse fra behandlingsstedene, for å tydeliggjøre hvilken informasjon vi trenger.

Lite bilde for søkeresultattreff

Gjennomgang av vaksinesaker etter Høyesterettsdom

Høyesterett avsa i november 2015 en dom som gjelder erstatning for MS etter MMR-vaksine. NPE har derfor gått gjennom tidligere pasientskadesaker som gjelder erstatning på grunn av MS og saker som gjelder MMR-vaksine.

Lite bilde for søkeresultattreff

Tannskader

Flere og flere søker erstatning etter skader hos tannlegen. Vær klar over at du normalt ikke kan få erstatning i NPE, hvis det økonomiske tapet ditt er under 10 000 kroner.

Lite bilde for søkeresultattreff

Nordisk møte om pasientsikkerhet

Pasientskadeordningene i Finland, Sverige, Danmark og Norge møttes i Oslo 7. mars for å diskutere mulig samarbeid om pasientsikkerhetsarbeid. - Det er viktig å se om det er noen samarbeidspunkter der det vil være nyttig for alle de fire ordningene å sammenligne erfaringsmateriale, sier ansvarlig for pasientsikkerhet og statistikk i NPE, Ida...

Lite bilde for søkeresultattreff

Årsrapport for 2015 er ute

Årsrapporten vår for 2015 er klar. Her kan du lese mer om sentrale sider ved virksomheten og de viktigste aktivitetene som skjedde i fjor.

Lite bilde for søkeresultattreff

Nye tilskuddssatser til NPE for privat helsetjeneste

Fra og med 01.01.2016 øker tilskuddssatsene til NPE for aktører i privat helsetjeneste. Du kan lese mer om de nye satsene her.

Lite bilde for søkeresultattreff

Økning i antall meldte saker til NPE i 2015

Årstallene for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for 2015 viser en økning i antall meldte saker. – Flere melder nå til oss at de tror de kan fått en skade etter feilbehandling i helsetjenesten. I 2015 fikk vi 5742 krav om erstatning, noe som er en økning på ti prosent mot året før. NPE har aldri mottatt så mange saker i løpet av et år, sier...

Lite bilde for søkeresultattreff

Styret i NPE blir avvikla

Stortinget har vedteke endringar i pasientskadelova som inneber at styret til NPE blir avvikla. Endringa gjeld frå og med 1. januar 2016.

Lite bilde for søkeresultattreff

Lovendring øker minstebeløpet for å søke erstatning i NPE

Pasientskadeloven endres med virkning fra 1. januar 2016. En av endringene er at den nedre grensen for erstatningskrav som skal behandles av NPE, heves fra 5000 til 10 000 kroner.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ny organisering av Pasientskadenemnda

Som ledd i at regjeringa har vedteke endringar i den sentrale helseforvaltinga blir Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) etablert frå 1. januar 2016.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPEs vurdering av Høyesterettsdom om MMR-vaksine

NPE går alltid grundig gjennom dommer som faller i pasientskadesaker. Det gjelder særlig dommer fra Høyesterett. En MS-syk mann har nå fått medhold i Høyesterett i at han har rett til erstatning etter å ha fått MMR-vaksine (vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder) som ungdom .  Her kan du lese om vurderingen vår av denne dommen.

Lite bilde for søkeresultattreff

89 menn er blitt feilbehandlet etter kreft i kjønnsorganer.

De siste fire årene har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i 89 saker der menn er blitt feilbehandlet etter kreft i kjønnsorganer.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning etter utvikling av MS-sykdom etter MMR-vaksine

MS-syk mann fikk medhold i Høyesterett i at han har rett til erstatning etter MMR-vaksine (vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder). NPE vil nå vurdere dommen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Dødsfall, pasientskadeerstatning og mulighetene til læring.

Nesten 1000 dødsfall de ti siste årene skyldes svikt i helsehjelpen. I 92 prosent av sakene der NPE har tilkjent erstatning, er årsaken til dødsfallet som oftest svikt i behandlingen eller i diagnostikken.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasient- og brukarombodseminar 2015

Vi samla 50 tilsette hos pasient- og brukaromboda i Oslo for det årlege pasient- og brukarombodseminaret vårt 26. oktober 2015.

Lite bilde for søkeresultattreff

Over 100 kvinner har opplevd svikt i oppfølgingen av brystkreft

I perioden 2011 til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i totalt 115 saker der kvinner har fått forsinket diagnose eller feilbehandling av brystkreft.

Lite bilde for søkeresultattreff

Vi søker sakkyndige spesialister

Vi trenger flere sakkyndige spesialister og kunngjør nå avtaler om kjøp av spesialisttjenester i flere medisinske spesialiteter

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE vann pris

Software Innovation (SI), som er leverandøren og samarbeidspartnaren til NPE, knytt til saksbehandlingssystemet vårt, har gitt NPE prisen for årets digitalisør og tøffaste kunde.

Lite bilde for søkeresultattreff

-Vi ynskjer betre samtale med brukaren

Ein god dialog med brukarane er viktig for NPE. Difor skal alle saksbehandlarane våre gjennom eit kommunikasjonskurs komande halvår.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fekk pris for tiltak for betra diagnostisering

Hanne Kähler frå patologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus stakk av med sigeren i den nasjonale konkurransen i pasienttryggleik som blei avgjort ved avslutninga av Pasientsikkerhetskonferansen 2015 i Bergen. Prisen gir henne drahjelp i arbeidet med å unngå forveksling av vevsprøvar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Høyringsuttale

NPE har utarbeidd ein høyringsuttale i samband med forslag til lov om endringar i pasientskadelova og somme andre lover og forskrifter (mellom anna oppretting av Nasjonalt klageorgan for helsetenesta).

Lite bilde for søkeresultattreff

Halvårstal: Auke i melde saker

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har teke imot 2976 saker og utbetalt 512 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande i første halvår av 2015.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientskadeerstatning: mer enn 1000 dødsfall de siste ti årene

I perioden 2005-2014 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilkjent erstatning i 1029 saker der pasienten døde som følge av svikt i helsehjelpen. Det er utbetalt 315 millioner kroner i erstatning til pårørende i disse sakene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ny rapport viser at flest får erstatning etter tannbehandling

Vår nye rapport med statistikk over saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste, er nå ute.

Lite bilde for søkeresultattreff

Møte med Personskadeforbundet

Personskadeforbundet og NPE hadde 15. juni et kontaktmøte. -Vi hadde gode samtaler om utfordringer knyttet til behandling av erstatningskravene ved pasientskade, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

<< 1   2   3   4   5     6   7   8   9   10   11   >>