Årstallene 2010: Ti prosent økning

Antallet innkomne saker til NPE fortsetter å øke. I 2010 kom det inn 4352 nye saker, mot 3938 i 2009. Primærhelsetjenesten øker mest, viser tallene. Mer enn 1300 skadelidte pasienter og/eller pårørende ble tilkjent erstatning gjennom NPE i 2010.

Skriv ut Nynorsk | English | 5. januar 2012

- Vi mener at økningen i antall nye saker skyldes at ordningen er godt kjent i befolkningen, og at pasienter i større grad vet om muligheten til å melde sitt erstatningskrav. Vi mener noe av økningen sannsynligvis kan tilskrives en økt rettighetsbevissthet i befolkningen, og i tillegg er det grunn til å tro at helsepersonell i større grad enn tidligere informerer pasientene om mulighetene for å fremme et krav til Norsk pasientskadeerstatning, uttaler direktør Erling B. Breivik.

Privat helsevesen inkludert
Fra 2009 ble saker fra private helsevesen inkludert i ordningen, og det påvirker også antallet innkomne saker. Økningen knyttet til privat sektor alene var på drøyt 23 prosent fra 2009 til 2010. Den største økningen fra 2009 er i saker knyttet til primærhelsetjenesten (fastleger, kommunehelsetjenesten og kommunal legevakt), med en økning på 25 % fra 2009.

- Det er sannsynligvis liten grunn til å trekke drastiske slutninger av denne økningen. Men det er interessant å merke seg at sakene knyttet til primærhelsetjenesten utgjør en stadig økende andel av vår saksmengde. Fra å utgjøre omtrent elleve prosent i 2006, har andelen jevnlig gått opp, og utgjør bortimot 14 prosent av saksmengden vår i 2010, sier direktør Breivik.

Økte utbetalinger skyldes hovedsakelig effektivisering i NPE
Utbetalingene var på samlet 818 millioner kroner i 2010. Dette innebærer at utbetalingene fra NPE* har økt med åtte prosent sammenlignet med 2009. (*inkl det NPE anviser til utbetaling gjennom legemiddelforsikringen)

- Denne utviklingen henger først og fremst sammen med at vi har behandlet flere saker, 25 % flere saker ble avsluttet med utbetaling i 2010 enn året før, kommenterer Breivik.

Den største økningen innen utbetalingene gjelder saker knyttet til primærhelsetjenesten. Utbetalingene i disse sakene utgjorde 13 prosent av samlet utbetalt erstatningsbeløp i 2010, mot drøyt fem prosent i 2009.

- Vi ser svingninger fra år til år når det gjelder utbetalinger knyttet til de forskjellige områdene våre (helseforetakene, primærhelsetjenesten, privat sektor og legemiddelsaker). Men utbetalingene fra primærhelsetjenesten utgjør en stadig økende andel av våre samlede utbetalinger og kom i 2010 for første gang opp i mer enn 100 millioner kroner på ett år, sier Erling Breivik.

- Det er viktig at helsevesenet benytter erfaringene og kunnskapen fra NPE-sakene til å satse på skadeforebyggende tiltak og læring. Tallene fra 2010 viser at det ikke bare er på sykehusene dette gjelder, men at det også hos fastlegene og kommunale helsetjenester er viktig å ta lærdom av disse sakene for å skape bedre og sikrere tjenester, avslutter Breivik.