Årstallene 2011

Saksbehandlingstiden i NPE har gått betydelig ned i løpet av fjoråret, og mer enn 1400 personer fikk utbetalt erstatning for pasientskade fra NPE. Aldri har det vært utbetalt så mye i erstatning til pasienter og pårørende som i 2011: Totalt 846 millioner kroner.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. januar 2012

Nedgang i saksbehandlingstid
- 2011 har vært et positivt år for oss når det gjelder å få ned saksbehandlingstiden, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad. – Vi har jobbet målrettet med dette og har lykkes med å redusere saksbehandlingstiden fra 14 til 12 måneder i snitt. Dette er en positiv utvikling for brukerne våre og et viktig skritt for å nå målsettingen vår om ni måneders saksbehandlingstid innen utgangen av 2015, sier han.

Flere saker behandlet og flere får erstatning
1409 erstatningssøkere fikk medhold i at de har rett til erstatning, og det er 110 flere enn i 2010. Samlet tok NPE stilling til nesten 4300 saker, en økning på nesten 6,5 prosent fra 2010.

– Vi har lykkes med de effektiviseringstiltakene vi har satset på i 2011, sier Jørstad. – Vi har blant annet, som en av få statlige etater, gjennomført en Lean-prosess og iverksatt en ytterligere spesialisering av saksbehandlingen. Produktiviteten pr saksbehandlerårsverk er bedret sammenlignet med både 2009 og 2010, fremholder han.

Flere avsluttete saker med utbetaling og økte utbetalinger
Saker som er avsluttet med utbetaling økte med 2,6 prosent, fra 1367 saker i 2010 til 1402 saker i 2011. – Vi ser at strategisk og målrettet arbeid med interne effektiviseringstiltak virker, og vi vil fortsette å jobbe videre med dette i 2012, sier Jørstad.

Utbetalingene var på samlet 846 millioner kroner i 2011. Dette innebærer at utbetalingene fra NPE* har økt med 3,5 prosent sammenlignet med 2010, da det ble utbetalt 818 millioner. (*inkl. det NPE anviser til utbetaling gjennom legemiddelforsikringen). – Denne økningen henger først og fremst sammen med at vi behandler flere saker, sier Jørstad.

Utflating av antallet innkomne saker, men sannsynlige mørketall
Antallet innkomne saker til NPE ligger på nivå med fjoråret. – Det er vanskelig å si noe sikkert om hvorfor det er en utflating i antallet innmeldte saker til oss, sier Jørstad. – Det vi vet er at det er viktig at helsepersonell informerer pasienter om ordningen og at alle som mener de kan ha rett til erstatning melder saken sin til oss, fortsetter han. - Det er absolutt grunn til å tro at det er mørketall når det gjelder pasientskader som kunne vært meldt til NPE, fremholder han. – I tillegg til at forskning fra utlandet tilsier dette, indikerer også estimater fra både avdøde professor Peter F. Hjort og pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender det samme.

Læring av pasientskadesaker
- Arbeidet med pasientsikkerhet har stor oppmerksomhet for tiden, og det er veldig positivt, sier Jørstad. Som et ledd i dette arbeidet er det viktig at helsevesenet også benytter erfaringene og kunnskapen fra saker utredet og behandlet i NPE. - Konkrete eksempler der noe har gått galt, kombinert med oversikter over skadetall og risikoområder, gir håndfast kunnskap som bør utnyttes til læring og forebygging. Vi er ikke sikre på at helsevesenet utnytter dette potensialet fullt ut enda, avslutter Jørstad.