Erstatning etter meningokokk-B vaksineforsøket

Konklusjoner fra WHOs rådgivende organ for vaksinesikkerhet støtter de kriterier NPE har brukt i sin vurdering av erstatningskrav etter vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

Skriv ut Nynorsk | English | 25. mai 2012

 

NPE har mottatt 303 krav om erstatning fra personer som mener de kan ha blitt påført ME/kronisk tretthetssyndrom etter å ha fått vaksine mot hjernehinnebetennelse i perioden 1988-94.

Til nå er 143 saker avslått, 47 saker er henlagt, mens 113 saker fortsatt er under utredning. Avslagene skyldes at utredningen viser at det er mest sannsynlig en annen årsak enn vaksinen til at pasientene har utviklet ME, eller at symptomene opptrer for lenge etter at vaksinen er mottatt. Noen saker er henlagt fordi pasienten ikke har fått vaksinen.

Av de ferdigbehandlete sakene er det om lag 55 pasienter som har klaget på avslaget de har fått. Vi er i ferd med å avslutte en samlet gjennomgang av klagene. De sakene der vi ikke finner grunnlag for ytterligere utredning, vil bli oversendt Pasientskadenemnda på vanlig måte.

Tidsintervall sentralt
NPE har lagt vekt på å sette seg grundig inn i de medisinske problemstillingene knyttet til spørsmålet om vaksinen kan være årsak til sykdom/skade. Vi har hatt kontakt med spesialister innenfor vaksineproblematikk, nevrologi, infeksjonssykdommer og indremedisin. Ut fra hva man i dag vet om vaksinerelaterte skader, fremholder spesialistene at tidsintervallet mellom vaksinetidspunktet og symptomene er sentralt. De sakkyndige er av den oppfatning at dersom symptomer opptrer mer enn tre til fem uker etter at vaksinen ble gitt, er det lite sannsynlig at de kan være forårsaket av vaksinen.

Ikke årsakssammenheng
NPE har brakt spørsmålet om en mulig sammenheng mellom vaksinen og sykdom inn for WHOs rådgivende organ for vaksinesikkerhet, Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS). I desember 2007 behandlet GACVS spørsmål knyttet til blant annet den norske meningokokk-vaksinen, som ble benyttet under vaksineforsøket. Konklusjonene forelå i januar 2008. Man fant ingen holdepunkter for overhyppighet av ME, verken blant deltakere i vaksineforsøket eller blant personer som har fått tilsvarende vaksine i andre land.

Konklusjonene fra GACVS bekreftet at de generelle kriteriene NPE har lagt til grunn ved vurdering av sakene er riktige. Likevel, fordi rapporten ikke går konkret inn på tidskriteriet, har NPE bedt om en tilleggsuttalelse på dette.

WHO anser åtte uker som romslig
I påvente av GACVS' konklusjoner, valgte NPE å operere med en ramme på mellom fem dager og åtte uker etter vaksinen, for å ha en god margin. Symptomer som oppstår utenfor dette tidsintervallet anses ikke å være forårsaket av vaksinen.

Vi har i mars 2008 fått svar fra GACVS og konklusjonen er i hovedtrekk at symptomer på ME vil vise seg raskt etter en utløsende årsak, uavhengig av årsak. De antyder et tidsintervall på én til fire uker. Dersom en vaksine opptrer som utløsende faktor for ME hos en mottaker, anser GACVS åtte uker som romslig for å vurdere årsakssammenheng.

Kriteriene opprettholdes
På bakgrunn av rapportene fra GACVS og uttalelser fra medisinske spesialister i Norge, vil vi opprettholde de kriterier som har vært benyttet i utredningen så langt.