Høyesterett stadfester NPE og PSNs praksis

Saken gjelder avslag på krav om erstatning etter et dødsfall som skyldtes behandling for livstruende kreft. Høyesterett har gitt NPE og PSN medhold i at etterlatte ikke har krav på erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. mai 2013

En pasient fikk infeksjon og døde som følge av en nødvendig cellegiftkur. Det var riktig å gi den aktuelle behandlingen, uten denne ville pasienten dø av kreftsykdommen. Både tingretten og lagmannsretten ga etterlatte medhold, men nå har Høyesterett fastslått at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda (PSN) har truffet riktig vedtak i saken.

- Vi har stor forståelse for at de etterlatte ønsket å prøve saken for retten. Det å miste et familiemedlem på grunn av sykdom eller skade er alltid tragisk. På den annen side er vi fornøyd med dommen fordi Høyesterett fastslår at NPE og PSN praktiserer regelverket i pasientskadeloven riktig, sier avdelingsdirektør Jan Storvik.

Hovedregelen for å få erstatning ved pasientskade er at skaden må skyldes en svikt i behandlingen. I den aktuelle saken var det ikke en slik svikt. Pasienten fikk riktig behandling med cellegift og stråling. Dessverre førte behandlingen til fatale skader med hjernesvinn og død.

- Det sentrale punktet i saken er at en pasient må akseptere større risiko for skade ved behandling når sykdommen er livstruende, enn når den ikke er det. Her var det ingen svikt i behandlingen, og uten behandling ville pasienten ha dødd av sykdommen, forklarer Storvik.

De etterlatte mener de bør få erstatning ut fra en regel i § 2 tredje ledd i pasientskadeloven som sier at det unntaksvis kan tilkjennes erstatning dersom skaden er særlig stor eller uventet.

-Unntaksregelen er å betrakte som en sikkerhetsventil og brukes i noen få, spesielle saker, sier Storvik. Det er svært få som får erstatning etter denne regelen, om lag tre prosent av alle medholdssakene. Unntaksregelen gir i hovedsakmedhold der en enkel undersøkelse eller et mindre inngrep fører til særlig stor eller uventet skade.

I dette tilfelle hadde pasienten livstruende kreft. Det er en kjent risiko for skade ved cellegift og stråling, men behandlingen var helt nødvendig for å prøve å redde liv. Da må pasienten akseptere den risikoen for skaden som oppsto, selv om den var sjelden og fikk et fatalt utfall.

De etterlatte har dermed ikke krav på erstatning i dette tilfellet.