Kraftig økning i nye saker til NPE i 2012

I 2012 økte antall meldte saker til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) med drøyt 18 prosent mot året før. – Dette viser at pasienter i større grad enn tidligere vet at de kan søke NPE om erstatning dersom de har fått en skade etter behandling i helsetjenesten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Skriv ut Nynorsk | English | 24. januar 2013

Flere melder saken sin til NPE
I 2011 flatet antall meldte saker til NPE noe overraskende ut. I 2012 var det mye medieoppmerksomhet rundt pasientskader, dårlig pasientsikkerhet og problemer i helsetjenesten.  I tillegg fikk NPE mye omtale av sakene som omhandler skader etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. - Disse forholdene bidrar nok til at flere henvender seg til NPE, sier Jørstad. Totalt ble det meldt 5124 saker i 2012, mot 4334 i 2011.

Forventer fortsatt økning
NPEs direktør sier at økningen i antall nye saker ikke indikerer at det skjer flere feil i helsetjenesten. - Vi vet at det er mørketall når det gjelder pasientskader, og det er all grunn til å tro at det inntreffer atskillig flere skader hvert år enn det som blir meldt til oss. Vi ser nå en utvikling i retning av at skadesaker meldes raskere enn før, samtidig som noen flere mindre alvorlige skader og lavere erstatningskrav blir meldt oss, sier Jørstad. Han forteller at NPE forventer en fortsatt økning av innmeldte saker i 2013. – Når stadig flere benytter seg av ordningen, vil deler av mørketallene bli avdekket og lede til fortsatt økning i sakstilgangen, sier Jørstad.

Nesten 1400 medhold
NPE har tatt stilling til erstatningsspørsmålet i totalt 4471 saker i 2012, og 1357 saker har fått medhold.   Omtrent like mange pasienter og pårørende ble tilkjent erstatning i 2012 som året før. – Vi vet at en erstatning ikke kan gjøre om på den skaden pasienten har fått, men erstatningen kan bidra til å lette hverdagen økonomisk for dem som har blitt utsatt for feilbehandling, sier Jørstad.

Mistet verdifull kompetanse
Totalt er det utbetalt 706 millioner kroner i erstatning i 2012. Dette er en nedgang fra 2011, da det ble utbetalt 846 millioner kroner. – Årsakene til nedgangen i utbetalinger skyldes interne forhold i NPE, sier Jørstad. Han forteller at NPE har mistet verdifull kompetanse i det fagmiljøet der erstatningene fastsettes. – Flere sentrale saksbehandlere i dette fagmiljøet skiftet jobb i  fjor, og når dette skjedde samtidig med en økning i antall saker, har dette gjort at vi dessverre ikke har fått behandlet  like mange saker som året før når det gjelder fastsettelse av erstatninger, sier Jørstad.

Redusert saksbehandlingstid
Kortest mulig saksbehandlingstid er viktig for pasienter og pårørende som søker om erstatning. I 2012 ble saksbehandlingstiden for å få vurdert om man kan ha rett på erstatning, redusert med halvannen måned. - En av våre viktigste oppgaver i 2013 er å sørge for at saksbehandlingstiden fortsetter å gå ned, uten at det går utover kvaliteten på arbeidet. Dette er krevende å få til i en tid der antallet saker øker, sier Jørstad.

Ytterligere reduksjon i 2013
Blant de tiltakene Jørstad vil videreføre i tiden fremover er bruk av Lean-metodikk for å identifisere tidstyver og skape en mer effektiv saksbehandling: - I 2013 får vi sannsynligvis inn enda flere saker enn i fjor. Vi har en målsetting om å redusere saksbehandlingstiden med ytterligere halvannen måned i snitt innen utgangen av 2015. For å oppnå dette er vi nødt til kontinuerlig å jobbe med effektiviseringstiltak. Jeg har stor tro på at vi skal lykkes med dette, da vi har mange engasjerte og dyktige medarbeidere i NPE, avslutter Jørstad.