Møte med Norsk Pasientforening

Den 6. mai hadde NPE sitt årlige samarbeidsmøte med Norsk Pasientforening (NP). Tema for møtet var utfordringer i saksbehandlingen av erstatningskrav etter pasientskader.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. januar 2012

Norsk Pasientforening (NP) er en viktig aktør og samarbeidspartner på området pasientskadeerstatning. NP hjelper pasienter fra hele landet med ulike typer problemstillinger og spørsmål knyttet til helsevesenet, og gir bistand til pasienter som fremmer krav overfor NPE eller andre klageorganer. NPE og NP har derfor de siste årene gjennomført et årlig møte der en utveksler erfaringer og diskuterer diverse problemstillinger.

Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad og to medarbeidere fra NPE møtte generalsekretær Guro Birkeland og tre medarbeidere fra NP. I tillegg til en gjensidig orientering om sentrale utviklingstiltak i organisasjonene, ble følgende problemstillinger diskutert:

  • Bruk av interne rådgivende leger i NPE
  • Bruk av eksterne spesialister
  • Spørsmål om informasjon/informasjonssvikt
  • Privat sektor

- Diskusjonene med Norsk Pasientforenings medarbeidere er engasjerende og inspirerende. Dette er dyktige fagfolk som går grundig inn i de sakene de involverer seg i, og som alle har bakgrunn fra helsetjenesten som sykepleier eller lege, sier Rolf Gunnar Jørstad.

Det kom opp flere tankevekkende innspill rundt utfordringer knyttet til utredningen av pasientskadesaker. Enkelte av disse er allerede identifisert gjennom egne tiltak og oppfølging av en brukerundersøkelse NPE gjennomførte sist år.

- Vi noterte oss flere forhold som vi på forskjellig vis vil se nærmere på internt, for eksempel vil vi vurdere å rekruttere rådgiver innen sykepleie, sier Jørstad.

Det er avtalt et nytt møte før sommeren, for å drøfte økt pasientsikkerhet og bruk av NPEs database og statistikker til læring. Målet er å få innspill til nye måter å bruke opplysningene i NPEs database på, for å bidra til et tryggere og bedre helsevesen.