NPE har arrangert kvalitetsseminar

12. oktober arrangerte NPE en konferanse for kvalitetsansvarlige ved helseforetakene. Målet med konferansen var å bidra til økt innsikt i hvordan NPEs materiale kan brukes i arbeidet med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. desember 2011

Assisterende direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad innledet med å vise hvordan NPE inngår i en større sammenheng i pasientsikkerhetsarbeid og viste eksempler på hva NPE så langt har bidratt med. Jørstad avsluttet sin innledning med et ønske om at helsetjenesten i større grad skal benytte NPEs materiale til læring.

Erfaringer og tanker fra studenthold
Medisinerstudentene Jo-Inge Myhre og Unni Gopinathan jobber med statistikkregistrering i NPE. De ga uttrykk for at NPE-sakene inneholder nyttig kunnskap for utdanning av helsepersonell og var blant annet opptatt av hvordan risiko bør formidles til pasientene og hvordan man kan vite at pasienten faktisk har forstått denne informasjonen.

Statistikkdatabasen
Seniorrådgiver Mette Willumstad Thomsen og rådgiver Sølvi Flåte presenterte eksempler på hva NPE kan utarbeide og tilby av statistikk og oversikter. I denne sammenheng ble det også presentert nye koder som sier noe om hva som er den bakenforliggende årsaken til behandlingssvikt og diagnosesvikt. NPE håper disse årsakskodene vil gi materialet økt relevans som kilde til kunnskap om hva som går galt.

Hvordan NPE-statistikk kan brukes på sykehusene
Klinikksjef Per Olav Dale fra Sykehuset i Vestfold og klinikkdirektør Lars Oddvar Arnestad fra Helse Bergen, fortalte om hvordan statistikk fra NPE inngår som en del av deres pasientsikkerhetsarbeid. Dale har sett på om det er samsvar mellom NPE-sakene og avviksmeldinger. Hovedkonklusjonen til Arnestad var at NPE-sakene gjennomgås med involvert personell. Hovedfokus er på de sakene som har fått medhold. Det er få sterke reaksjoner på NPEs vedtak, og vedtakene virker godt gjennomarbeidet.

Erfaringer fra arbeid med pasientskadesaker
Ortoped Norvald Langeland og seksjonssjef Anita Bergh Ankarstrand hadde både en generell gjennomgang av hvordan sakene blir vurdert i NPE og innspill på hva man kan lære av sakene. De vektla at informasjon til pasienten og dokumentasjon er to viktige områder med forbedringspotensiale. Etter deres mening viser utviklingen de senere årene at journalene har blitt bedre, mens de kliniske undersøkelsene har blitt dårligere. En erfaring fra flere saker er at manglende legekontinuitet er et problem.

Formidling
Kommunikasjonssjef Øydis Castberg hadde formidling av NPEs materiale som tema. NPEs nettside er en viktig informasjonskanal. I tillegg bruker NPE nå både Facebook og Twitter i kommunikasjonsarbeidet. Hun tok også opp at medieformidling av skadestatistikk og erfaringer fra NPE er med på å sette et nødvendig lys på behovet for skadeforebygging og arbeid med pasientsikkerhet. Planer for framtiden er nyhetsbrev og utvikling av en portalside hvor helseforetakene selv kan ta ut statistikk.

Aktiv forsamling
Omtrent 50 personer som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitet var samlet på seminaret. Det var en aktiv forsamling som stilte mange spørsmål og kom med gode innspill på de problemstillingene som ble tatt opp under presentasjonene.

- Vi mener at vi sitter på et erfaringsmateriale som det er viktig å dele med helsevesenet. Vi er glade for denne muligheten til å dele informasjon, men også få innspill på hvordan vi kan gjøre dette på en måte som er mest mulig nyttig for helsetjenesten selv, avslutter assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

NPE tar sikte på et nytt seminar for samme målgruppe våren/forsommeren 2013.