Pasient- og brukerombudsseminaret 2017

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) inviterte Pasient- og brukerombudskontorene til seminar 8 november. Nesten 60 deltagere var samlet til et variert program, med temaer innen psykisk helsevern, klagebehandling og pasientsikkerhet.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. november 2017

NPEs seminar for pasient- og brukerombudene arrangeres for å gi ombudskontorene økt innsikt i hvordan NPE arbeider med pasientskadesaker, samt faglig påfyll knyttet til relevante juridiske emner. Det er en god anledning til å oppdatere seg på utviklingen på området siden sist seminaret ble arrangert - i 2015.

NPE i endring

Seminaret belyser også utvalgte faglige tema fra NPEs daglige drift. Årets seminarprogram ble åpnet av direktør Rolf Gunnar Jørstad. I sin innledning trakk Jørstad spesielt frem verdistrømsanalysen, som ble gjennomført i 2016, der hele NPEs arbeidsflyt ble gjennomgått.

- Rapporten kom med over 50 forslag til tiltak for å utvikle, bedre og effektivisere NPEs saksbehandling. I år har vi fulgt opp flere av anbefalingene gjennom program Ny retning. Programmet rommer mange prosjekter som skal effektivisere og utvikle hvordan vi jobber. Prosjektene er drevet av våre ansatte med stort engasjement, og det gjøres i tillegg til de daglige oppgavene, fortalte Jørstad.

- Spesielt må nevnes Team ekspress, et prøveprosjekt som når har blitt en fast enhet i virksomheten. De har hatt som oppgave å etablere en effektiv metode for å motta og kvalitetssikre 100 prosent av skademeldingene våre, og sette sakene på rett spor. Enheten har kvalifisert 4200 saker siden oppstart i februar, og de har stått for 16 prosent av saksproduksjonen den tiden de har vært aktive, la Jørstad til.

Stort engasjement

Jørstads åpningsinnlegg ble etterfulgt av seniorrådgiver Sylvi Tennøes presentasjon om behandling av saker innen psykisk helsevern. Temaet kom på plass etter innspill fra pasient- og brukerombudene selv, og er et komplisert juridisk tema, som skapte engasjement blant seminardeltagerne.

Seminaret fortsatte med avdelingsdirektør Anne-Mette Gulakers innlegg om behandling av klager i NPE, før innlegg om status hos Helseklage ved direktør Rose-Marie Christiansen. Seminarets siste innlegg var dedikert til NPEs arbeid med pasientsikkerhet ved fagsjef Ida Rashida Khan Bukholm. Pasientsikkerhet er en tematikk pasient- og brukerombudene er opptatt av, og NPE sitter på mye erfaringsmateriale som har stor verdi i arbeidet med forbedring av helsetjenestene.

- Pasient og brukerombudsseminaret er en viktig årlig møteplass for oss. Vi opplever at det er positivt å treffe ombudene og deres medarbeidere med jevne mellomrom, for å utveksle erfaringer og supplere faglig påfyll. Kontakt med brukerne og opplevelsen de har av oss er helt sentralt for arbeidet NPE er satt til å gjøre. Det er veldig hyggelig at så mange valgte å komme i dag, og at ombudskontorene også kom med innspill til tema. Dialogen mellom NPE og ombudene er både aktiv og god, og at det er av stor verdi for begge parter, avslutter Jørstad.