Rapport for privat helsetjeneste

NPE har utarbeidet en rapport med statistikk for privat helsetjeneste. Rapporten tar for seg de tre første årene med pasientskadesaker fra denne sektoren.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. april 2012

Bakgrunn
For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell skade som følge av feilbehandling, ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen fra 1. januar 2009. Dette innebærer at NPE er ansvarlig for alle pasientskader i Norge, uansett om skaden har skjedd i privat eller offentlig helsetjeneste.

Ønsker å bidra til økt pasientsikkerhet
Denne statistikkrapporten over saker fra privat sektor er utarbeidet med tanke på å gi aktørene i den private helsetjenesten en samlet oversikt over saksantall, utvikling og utbetalinger de tre første årene privat sektor har vært innlemmet i pasientskadeordningen. Det er også et siktemål at rapporten skal gi inspirasjon til forbedringsarbeidet i privat helsetjeneste. - Jeg håper rapporten vil være et bidrag til arbeidet med skadeforebygging og pasientsikkerhet, og at den er av interesse for mange, sier direktør Erling Breivik.

Hovedtrekkene i rapporten:

  • NPE har mottatt i alt 978 saker i perioden 2009 til 2011. Dette utgjør åtte prosent av den totale saksmengden i NPE.
  • NPE har fattet vedtak om medhold eller avslag i totalt 622 saker. I alt 226 erstatningssøkere har fått med­hold. Dette utgjør en medholdsandel på 36 prosent, som er fire prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for NPE totalt sett i den samme perioden.
  • I perioden 2009 til 2011 har NPE utbetalt nesten 19 millioner kroner i erstatning. Gjennom­snittlig utbetaling i avsluttede saker i 2011 var på nesten 130 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittlig utbetaling i offentlig sektor på 740 000 kroner.
  • Tannlegesakene utgjør den største andelen av sakene som gjelder privat helsetjeneste. I løpet av treårsperioden 2009 til 2011 har NPE mottatt 474 tannlegesaker.
  • Totalt er medholdsandelen i tannlegesakene på 43 prosent.

Mange tilfeller av dårlig journalføring
- Så langt har vi størst materiale knyttet til tannbehandling, sier Breivik. - Jeg har merket meg at det forekommer mange tilfeller av dårlig journalføring og at mange journaler er ført i strid med journalforskriften. Det er viktig at fagmiljøet og Tannlegeforeningen er opptatt av god praksis og kvalitet knyttet til journalføringen, slik at for eksempel den informasjonen pasienten har fått om behandlingen og prognoser er journalført. En godt ført journal gir – utover god dokumentasjon – en pekepinn på et fagmiljø som på alle områder er opptatt av god kvalitet og sikkerhet for pasienten, avslutter Breivik.