Studiebesøk i England

Ledergruppen i NPE brukte et par dager i begynnelsen av november på en studietur til London. Målet var å besøke den engelske pasientskadeordningen, The National Health Service Litigation Authority, NHSLA og den britiske legeforeningen, British Medical Association, BMA.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. desember 2011

- Det var lærerikt og inspirerende å få mer innsikt i hvordan man gjør disse tingene i et land vi har et nært forhold til og liker å sammenligne oss med, sier direktør Erling B. Breivik.

Besøk hos NHSLA
Chief Executive Steve Walker ledet møtet med NHSLA. NHSLA forvalter i alt fem erstatningsordninger, hvorav to på mange måter ligner på den norske ordningen (The Clinical Negligence Scheme for Trusts og the Existing Liabilities Scheme). Hovedforskjellen er at NHSLA arbeider ut fra et uaktsomhetsansvar som hovedregel, noe som er ulikt lovverket NPE arbeider ut fra.

NHSLA mottok mer enn 8600 saker i fjor, 30 prosent økning siste år. NHSLA kommer til å utbetale 900 millioner engelske pund i 2011; utbetalingene for 2012 er beregnet til en milliard engelske pund. Erstatningene NHSLA utbetaler, utbetales i motsetning til i Norge, over tid og ikke som en engangssum.

Møtet var preget av gjensidig interesse for hverandres ordninger, og var interessant og lærerikt for den norske delegasjonen fra NPE.

Besøk hos BMA
Dr. Jan Wise – formann i Medico-Legal Committee – ledet møtet i BMA. Han var opptatt av at fokus på kvalitet leder til bedre helsetjenester, og at læring av skadesaker – også erstatningssaker – er viktig. Representantene fra BMA trakk frem kommunikasjon med pasienten som et hovedområde der man har stort forbedringspotensial i forhold til pasientsikkerhet.

BMA var spesielt interessert i den norske erstatningsordningen fordi det i Skottland har kommet en anbefaling om å innføre en erstatningsordning etter modell av den svenske pasientskadeordningen (No Fault Compensation Review Group – Report and Recommendations). BMA skal ta stilling til hva de mener om et slikt forslag. Møtet i BMA var i stor grad preget av en dialog over bordet, der mange interessante aspekter ved kvalitet på helsetjenester, bruk av erstatningssaker i kvalitetsforbedringsarbeid osv. ble belyst fra våre respektive ståsteder.