Forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader

NPE skal lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra NPE og Helseklage. Brukere vil bli involvert i arbeidet etter hvert. Arbeidsgruppen har frist ut året med å levere forslaget.

Skriv ut Nynorsk | English | 21. mars 2018

Vi bruker invaliditetstabellen i forskrift om menerstatning ved yrkesskade, når vi skal vurdere om en pasientskade har ført til en varig medisinsk invaliditet, som gir rett til menerstatning. Vi fastsetter varig medisinsk invaliditet i prosent, enten ved å vise direkte til tilstander som er regulert i invaliditetstabellen, eller ved å sammenligne med tilstandene som er regulert i tabellen. Erfaringen med pasientskadesakene er imidlertid at tabellen i yrkesskadeforskriften ofte mangler punkter, eller ikke er dekkende nok for pasientskader.

Intern invaliditetstabell
For noe tid tilbake utviklet vi derfor en egen intern invaliditetstabell. Den kan gi veiledning og være et supplement for skadefølger, som ikke er regulert i tabellen i forskriften. Den interne invaliditetstabellen er ment som et supplement til forskrift om menerstatning ved yrkesskade. Hensikten er å legge til rette for en bedre og enklere vurdering av skadefølgene, og dermed sikre at vi får lik praksis.

Utkast til forskrift - menerstatning
NPE har hatt dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om at det er bedre å ha en invaliditetstabell for pasientskader i forskrifts form, enn en intern tabell. Nå har vi fått følgende oppdrag fra departementet:

NPE skal

  • gjøre rede for hvilke typer pasientskader som ikke er beskrevet, eller som er mangelfullt beskrevet, i invaliditetstabellen
  • beskrive de områdene som bør prioriteres først
  • lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskade

En forskrift som gjelder pasientskader vil styrke legitimiteten og rettskildeverdien på dette viktige området.