Forskriften om menerstatning på pasientskadeområdet er sendt på høring

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i dag sendt på høring forslag til ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. Forslaget er utarbeidet av NPE på oppdrag fra departementet.

Sak på regjeringen.no

Du finner informasjon om høringsbrev, høringsnotat og høringsinstanser på HODs nettsider:

Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

Skriv ut Nynorsk | English | 20. mai 2019

- Vi er veldig spente på høringsinstansens innspill til forskriften. Formålet med forskriften er å sikre likebehandling ved saksbehandling av tilnærmet like erstatningskrav og forutberegnelighet for erstatningssøkerne, sier avdelingsdirektør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, Vibeke Bugge Møllhausen.

NPEs forslag til forskrift er inndelt i tre deler.

  • Del I utdyper de grunnleggende vilkårene for menerstatning ved pasientskader.
  • Del II og III er en videreføring av tilsvarende deler i gjeldende forskrift om menerstatning ved yrkesskade, med forslag til endringer og til nye medisinske områder.

HOD foreslår også en endring i pasientskadeloven som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om menerstatning ved pasientskader. Hjemmelen skal også omfatte forskrifter som på enkelte punkter fraviker reglene om menerstatning i skadeserstatningsloven.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill innen 2. september 2019.