Høyringsuttale

NPE har utarbeidd ein høyringsuttale i samband med forslag til lov om endringar i pasientskadelova og somme andre lover og forskrifter (mellom anna oppretting av Nasjonalt klageorgan for helsetenesta).

Skriv ut Nynorsk | English | 29. september 2015

I høyringsuttalen kommenterer vi primært dei delane av forslaget som har med pasientskadeordninga å gjere, med særleg vekt på forhold vi meiner er viktige for brukarane og som kan bidra til auka effektivisering av saksbehandlinga i pasientskadeordninga.

Du finn heile høyringsuttalen i boksen til høgre.