Hvorfor må tannleger betale tilskudd til NPE - og hva skal det dekke?

Tannleger som behandler pasienter utenfor den offentlige helsetjenesten har plikt til å melde seg inn i tilskuddsordningen i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og betale et årlig tilskudd.

Skriv ut Nynorsk | English | 23. februar 2018

Tilskuddet skal dekke NPEs utredning av erstatningssaker og erstatningsutbetalinger. Det er kun NPE som dekker pasientskader. Andre forsikringer vil ikke dekke pasientskader.

Slik melder tannleger seg inn i tilskuddsordningen

Tannleger melder seg inn i tilskuddsordningen via nettsidene til NPE – npe.no.

Ved innmelding må tannlegen selv melde hvilken helsepersonellgruppe og andel årsverk virksomheten skal registreres med for de ulike årene.

- Dette gir grunnlaget for å beregne riktig tilskudd. Hvis tannlegen ikke gir oss denne informasjonen, vil vi etter beste skjønn utstede en faktura med opplysninger vi tror skal være registrert, sier seniorrådgiver Inge Krokan. Han er fagansvarlig for privat helsetjeneste i NPE.

Tannlegene vil være dekket av tilskuddsordningen når de har meldt inn virksomheten med riktige opplysninger, og betalt tilskudd for alle årene de har arbeidet som tannlege. Det gjelder også hvis virksomheten har blitt etterinnmeldt og tilskuddet er etterbetalt. En forutsetning er at dette ble gjort før eventuelle erstatningskrav ble meldt til NPE.

Hva skjer hvis tannlegen ikke har betalt tilskuddet?

Tannleger som ikke har betalt tilskudd, vil få krav om etterbetaling av tilskudd for årene de har vært tilskuddspliktige. NPE kan gi medhold for skader som har skjedd i en periode der tannlegen ikke var dekket av tilskuddsordningen. Da vil tannlegen få krav om å dekke erstatningsutbetalinger og saksbehandlingskostnader, såkalt regress. Pasienten vil uansett være dekket av tilskuddsordningen.

En tannlege kan ende opp med en stor merkostnad hvis han eller hun ikke har meldt seg inn i tilskuddsordningen, og ikke har betalt det årlige tilskuddet.

Eksempel på økonomiske konsekvenser for en tannlege

NPE ga medhold til en erstatningssøker for skader etter feil og mangelfull brobehandling.

Utgifter for tannlegen Betalt tilskudd Ikke betalt tilskudd
Erstatningsutbetaling 0 575 000
Saksbehandlingskostnader 0 30 850
Tilskudd 2017 - ett årsverk for helsepersonellgruppa Øvrige tannleger 12 569 0
Etterbetaling av tilskudd 0 12 569
Sum 12 569 618 419

Beregning av erstatningen er helt individuell, og bestemmes blant annet av hva pasientskaden har ført til og erstatningssøkerens privatøkonomi.

I denne saken resulterte tannbehandlingen i kroniske smerter. Skaden er varig og betydelig, og erstatningssøkeren har vært sykmeldt i perioder. Erstatningsutbetalingen skal dekke følgende:

  • Inntektstap (fra skaden skjedde, fram til erstatningen er ferdig beregnet)
  • Menerstatning (økonomisk kompensasjon for tapt livsutfoldelse)
  • Utgifter

I noen saker kan det også være aktuelt å gi erstatning for framtidig inntektstap.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kan du kontakte NPE på tlf. 22 99 37 70, e-post: npeprivat@npe.no