Ledelsen i NPE på nordisk ledersamling

I begynnelsen av september var ledergruppa i NPE på årlig nordisk ledersamling i Stockholm. I alt 16 ledere fra de fem nordiske pasientskadeordningene møttes til tre dager med gjensidig informasjon, gode diskusjoner og hyggelig kollegialt samvær.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. oktober 2018

De nordiske landene er unike i at de alle har gode pasientskadeordninger, der pasienter og pårørende kan få vurdert om de har rett til erstatning etter feilbehandling. De fleste steder i verden må pasienten og pårørende enten fremme et krav mot et forsikringsselskap eller gå til sak mot sykehuset eller behandleren for å få erstatning. I de nordiske landene er terskelen lavere og man har opprettet erstatningsordninger.

Viktig med kunnskapsdeling

- Pasientskadeordningene i de nordiske landene har en del til felles, som gjør at det er svært nyttig for oss å dele erfaringer på tvers av landene, sier NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad. – Dette er det sekstende året vi har slike ledersamlinger, og kunnskapsdelingen på disse møtene er viktig for oss i utviklingsarbeidet vårt, sier han.

Vellykket prosjekt i Norge etter modell fra Danmark

Som et eksempel på nyttig kunnskapsdeling mellom landene, trekker Jørstad fram danskenes erfaringer med en avdeling som hurtigbehandler visse saker, slik at de øvrige saksbehandlingsenhetene konsentrerer seg om saker som trenger mer utredning.

Inspirert av denne måten å organisere saksbehandlingen, prøvde NPE i et utviklingsprogram ut en lignende enhet som ble kalt Team ekspress.

– Vi ønsket å prøve ut at et team går gjennom alle saker som kommer inn til NPE, for å sette sakene på riktig spor med en gang, samtidig som teamet sluttbehandler saker som egner seg for rask avklaring, forteller Jørstad.

- Denne måten å jobbe på var inspirert av Patienterstatningen i Danmark. Vi så på hovedtrekkene i modellen fra Danmark, og tilpasset den vår virkelighet. Det er nettopp på slike ledersamlinger vi får delt denne typen gode ideer, sier han.

Fokus på brukeropplevelser

På dette møtet i Stockholm var det mye fokus på brukeropplevelse og hvordan erstatningssøkerne mottar og forstår informasjon fra ordningene. NPE ser i sine brukerundersøkelser at en del brukere ikke forstår vedtaket, spesielt når de får avslag. De andre nordiske ordningene ser tilsvarende resultater. Klarspråk og god formidling er alle opptatte av, og det var gode diskusjoner om hvordan man kan øke forståelsen hos brukerne.

Den lærende organisasjonen

Den svenske organisasjonen LÖF fortalte om det utfordrende i å finne den riktige balansen mellom fornuftig bruk av medisinske sakkyndige opp mot saksbehandlingstid og kostnader. Kunnskapsoverføring fra erfarne til nyere saksbehandlere er et viktig element i å få til en hensiktsmessig bruk av sakkyndige.

– Både LÖF og vi er opptatt av at erfarne medarbeidere støtter de nye saksbehandlerne, og at man må ha gode systemer for at læring blir en del av hverdagen. Det var derfor nyttig å høre deres erfaringer, og for dem var det også av interesse å høre det vi hadde å fortelle om vårt kompetanse- og utviklingsprogram for saksbehandlerne, sier Jørstad.

Nedgang i mottatte saker

Alle ordningene opplever for øyeblikket en viss reduksjon i antall mottatte krav, bortsett fra den svenske ordningen som opplever en fortsatt økning.

– Vi hadde diskusjoner og refleksjoner om hvorfor det er slik. Det er ingen enkle forklaringer på det, men det er interessant å høre de ulike landenes tanker om situasjonen. Ingen av landene vet om nedgang i antallet mottatte saker er utslag av en tilfeldig svingning eller et uttrykk for en mer varig trend. Det at man både i Danmark og Finland opplever samme utvikling som vi har sett i år, er uansett nyttig kunnskap å ha med videre, sier Jørstad.

Bra med årlig treff

Jørstad er fornøyd med et årlig treff med de andre lederne i de nordiske søsterorganisasjonene til NPE. – Neste år er det vår tur til å ha samlingen hos oss. Det gleder vi oss til, avslutter han.