Lovforslag om endringer i skadeserstatningsloven

Fredag 12. desember fremmet regjeringen et lovforslag til Stortinget om endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning).

Skriv ut Nynorsk | English | 26. februar 2016

Regjeringen beskriver lovforslaget slik på nettsidene sine: «Proposisjonen omhandler forslag om endringer i reglene for terminvis utbetaling og utmåling av menerstatning i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven. Forslaget går ut på at prognoser om forkortet levetid hos den skadelidte som kan tilbakeføres til den ansvarsbetingende hendelsen, ikke lenger skal kunne begrunne terminvis utbetaling av menerstatning, eller vektlegges ved utmålingen av menerstatning.»

Bruk av terminvis utbetaling av erstatning i dag
Unntaksvis mener NPE det er riktig å foreta terminvis utbetaling av erstatning (inkludert menerstatning). Etter gjeldende rett er det anledning til å gjøre det. Nå har regjeringen foreslått at terminerstatning ikke lenger skal brukes ved beregning av menerstatning når det er feilbehandlingen som er årsaken til prognose om forkortet levealder.

Dersom lovforslaget blir vedtatt av Stortinget, og loven endres på dette punktet, vil NPE endre sin praksis som følge av dette. - NPE vil selvsagt følge opp lovendringer og beregne erstatninger ut fra til enhver tid gjeldende lovgivning, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Hvilke saker vil en endring gjelde for?
Dersom lovforslaget blir vedtatt, legger regjeringen opp til at endringen skal gjelde for skader som har skjedd etter at lovendringen trer i kraft. En lovendring vil dermed ikke få betydning for skader som har skjedd før det tidspunktet, og vil heller ikke få tilbakevirkende kraft for saker som allerede er avgjort etter dagens regler.

I forslaget fra regjeringen er det foreslått endringer i utbetalinger av menerstatning. Det er ikke foreslått endringer for andre erstatningsposter, som for eksempel inntektstap og utgifter.

Behandlingen av lovforslaget
Lovendringsforslaget er nå til behandling i justiskomiteen. Du finner mer informasjon om prosessen i lenkeboksen.