Nye regler gir høyere standarderstatning til barn

Erstatningsnivået for barn og unge heves nå betydelig gjennom en lovendring. Dette er en god nyhet for barn som får skader etter feilbehandling i helsetjenesten.

Skriv ut Nynorsk | English | 2. mars 2018

Høyere aldersgrense
Barneerstatningsreglene skal gjelde for skader som viser seg frem til barnet er 19 år, mot dagens regler som gjelder frem til 16 år. Videre skiller reglene mellom beregning av erstatning for tap av inntekt og erstatning for varige men. Tap av evne til å arbeide i hjemmet skilles ut som en egen erstatningspost. På den måten blir det klart at unge erstatningssøkere kan ha rett til slik erstatning.

– De nye reglene gjør at vi kan gi barn en mer dekkende erstatning for det tapet de faktisk vil få, sier avdelingsdirektør Vibeke Bugge Møllhausen.

Beregning av erstatning for inntektstap skal skje i to faser
I den første fasen utbetaler vi en såkalt «overgangserstatning». Den skal dekke barnets inntektstap fram til og med det året barnet fyller 21 år. Det er et krav at barnet har en medisinsk invaliditet på minst ti prosent.

I den andre fasen utbetaler vi erstatning til dekning av inntektstapet fra og med det året erstatningssøker fyller 22 år. I denne fasen tar beregningen utgangspunkt i erstatningssøkerens nedsatte arbeidsevne, ikke i den medisinske invaliditeten.

De nye reglene trer i kraft 1. mars 2018
De nye reglene i skadeerstatningsloven og forskrift om standardisert inntektstaperstatning til barn trer i kraft fra 1. mars 2018. Lovendringen gjelder for de tilfellene der skaden skjer etter 01.03.2018.