Pasient- og brukarombodseminar 2014 – ein lærerik dag

Båe partar lærer når pasient- og brukaromboda og NPE møtest til årleg seminar. Det set vi stor pris på!

Direktør Rolf Gunnar Jørstad heldt eit innlegg om brukarmedverknad.

Skriv ut Del 2. desember 2014

Del artikkel på startsiden

27. oktober samla 65 tilsette frå pasient- og brukaromboda og NPE seg i Oslo for ein dag med interessante føredrag og spennande diskusjonar. Tilsette frå NPE heldt innlegg om forskjellige tema som klarspråk, brukarmedverknad, saksbehandlinga i NPE og ulike juridiske tema.

Brukarane skal høyrast! Direktør Rolf Gunnar Jørstad heldt eit innlegg om brukarmedverknad. Det er eit mål at vi i NPE framover i større grad legg til rette, utviklar og gjennomfører saksbehandlinga vår ut frå eit brukarperspektiv og i samråd med brukarane.

- Eg er overtydd om at ein heilt avgjerande faktor for at vi skal lukkast med å utvikle NPE vidare som organisasjon, er at vi tek brukarane våre endå meir på alvor og lyttar til dei når vi jobbar med utvikling, sa Jørstad i innlegget sitt.

Dette var eit tema som førte til mykje interessant diskusjon. NPE skal lage og ta i bruk eit opplegg for å innhente og måle opplevingane til brukarane i åra framover. Vi ynskjer mellom anna å opprette ein elektronisk portal der brukarane kan følgje saka si.

Mange gode innspel På slutten av dagen opna vi for spørsmål og diskusjon. Eit panel av leiarar i NPE stilte opp og svarte på og kommenterte spørsmål frå omboda og medarbeidarane deira.

– Eg synest vi får svært mange gode innspel på desse samlingane, seier avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker, leiar av saksbehandlinga i NPE.

- Møtet med omboda og medarbeidarane gir eit fint høve til å utveksle synspunkt og idear om korleis vi kan gjere jobben vår på ein best mogleg måte. Vi tek definitivt med oss innspela i det vidare utviklingsarbeidet vårt, avsluttar Gulaker.