Utkast til forskrift om menerstatning

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga NPE i oppdrag å lage et utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet. Oppdraget er nå levert.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

-Det har vært lærerikt og spennende å arbeide med forskriften. På vegne av arbeidsgruppen vil jeg takke alle som har bidratt til dette viktige arbeidet, sier avdelingsdirektør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, Vibeke Bugge Møllhausen.

Utvalgte skadeområder
I oppdraget fra HOD står det at NPE skal beskrive de områdene som bør prioriteres først. De medisinske områdene det har vært jobbet med i ny forskrift er områdene fordøyelsessystemet (mage og tarm), kjønnsorganer og hjerte. Områdene er allerede omtalt i yrkesskadeforskriften, men de er supplert og justert i ny forskrift. I tillegg er det laget et generelt punkt om smerter og et nytt punkt om cerebral parese.

-Tanken er at vi vil levere utkast til nye skadeområder løpende i 2019 og fremover, sier Møllhausen. Innenfor området kreft, er det særlig følgetilstander som lymfødem og fatigue som det er aktuelt å arbeide videre med, og å regulere i ny forskrift.

Videre er psykiske skader ikke tilstrekkelig regulert i dagens forskrift, og vil prioriteres. Urologi vil også prioriteres siden skader på kvinnelige og mannlige kjønnsorganer nå er regulert i ny forskrift om menerstatning for pasientskader.