Ett vedtak

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2017 NPE i oppdrag å innføre ett vedtak i medholdssakene. Tidligere ble det først fattet et vedtak om ansvar, og så et nytt vedtak når erstatningsberegningen var gjort.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. februar 2019

Målet med å endre praksis var at det ville gi færre eller ingen delte vedtak, og færre klager. Det var også en forventning om en raskere saksbehandling når hele saksbehandlingsløpet sees under ett. I tillegg var det et mål å få bedre mulighet for å avklare de økonomiske konsekvensene av en skade før endelig vedtak.

Bakgrunn

Mange saker meldes til NPE relativt raskt etter at skaden har skjedd. Det kan ofte være mulig å ta rask stilling til om erstatningssøker har rett til erstatning etter pasientskadeloven, men for tidlig å si noe sikkert om konsekvensene av skaden. I de tilfellene legger ett vedtak til rette for at vedtaket kommer etter at både de medisinske og de økonomiske konsekvensene av skaden er avklart.

Pilotprosjekt i 2017

Prosjekt ett vedtak startet i januar 2017 som et pilotprosjekt. Prosjektet skulle teste ut praktiseringen av ett samlet vedtak i en begrenset mengde saker, teste ut ulike tilnærminger og lage rutiner for den nye løsningen. Arbeidet var prosessbasert og tok konkret utgangspunkt i forløpet i saksbehandlingen. Alle medisinske områder ble inkludert i prosjektet for å sikre at ett vedtak var en forsvarlig måte å jobbe på, uavhengig av skade og erstatningssøkerens krav.

Flere direkte vedtak

Prosjektet skulle også legge til rette for flere direkte vedtak der det økonomiske tapet lar seg avklare allerede når vi vurderer at saken går i medhold. Direkte vedtak er altså et kombinert ansvars- og beregningsvedtak, som kan fattes uten mer utredninger. Målet er å avslutte saker så tidlig som mulig. Dette gir redusert saksbehandlingstid i de aktuelle sakene, og frigjør ressurser til å jobbe med andre saker.

Samarbeid og «ende til ende saksflyt» har stått sentralt i arbeidet, og prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2017. Etter en opplæringsperiode i begynnelsen av 2018 skal alle saker med medhold behandles som ett vedtak, med få unntak.

Gode tilbakemeldinger

Endringene har fungert godt og det er kommet mange positive tilbakemeldinger. Helseklage er orientert om endringene, og noen saker er sendt videre til klagebehandling der. Klagen kan gjelde ansvars- eller beregningsdelen av vedtaket, eller begge deler. Slik vi ser det er det en fordel at dette da kan behandles samlet.