Team ekspress - en god start for sakene

Inspirert av den danske pasientskadeordningen, gjennomførte NPE prosjektet Team ekspress i perioden februar til oktober 2017. Hensikten var å teste ut andre arbeidsformer ved mottak og behandling av erstatningssøknader.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. februar 2019

Resultatene i prosjektet var så gode at ledelsen i NPE besluttet å opprette Team ekspress som en ny seksjon fra senhøsten 2017.

– Team ekspress har etablert en effektiv metode for å gå gjennom alle søknadene NPE mottar, slik at vi får satt sakene på rett spor med en gang, sier seksjonssjef Frøy Høverstad, som leder enheten.

Kvalifiserer alle sakene

Team ekspress går gjennom alle nye saker som kommer inn til NPE. Teamet avklarer at det formelle er i orden, for eksempel om pasienten er samtykkekompetent eller at den som har meldt saken har tilstrekkelig fullmakt, før sakene går videre til andre saksbehandlingsseksjoner.

Noen saker blir avsluttet raskt. Dette kan for eksempel være saker som faller utenfor ordningen og saker hvor det ikke er et økonomisk tap.

Seksjonen plukker også ut saker som de mener de kan avklare raskere enn andre seksjoner. Dette kan være saker som egner seg for normvedtak eller saker som de vurderer vil kunne ha et kort forløp. I 2018 ble over 1100 saker beholdt og avsluttet i Team ekspress.

Må hele tiden analysere

- Vi må hele tiden analysere hva som er den mest effektive fremgangsmåten i hver enkelt sak. Trenger vi å følge den vanlige måten, der vi innhenter mange dokumenter fra behandlingsstedet og andre, eller er det tilstrekkelig informasjon i det vi allerede har, er spørsmål vi stiller oss, sier Høverstad.

Alle saker er innom Team ekspress

Ingen andre saksbehandlingsseksjoner i NPE mottar en ny sak før Team ekspress har sett på saken. – Dette ser vi har betydning for at vi får startet alle saker på en god måte, og vi unngår også unødvendig utredning i mange saker. Det betyr mye for søkerne at de får et raskt svar, sier Høverstad.