Vi skal få til mer! - ny strategi for 2019-2023

I 2018 har NPE jobbet bredt og grundig med å utvikle ny strategi for perioden 2019-2023. Forankring og involvering er viktig når veien fremover skal stakes ut.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. februar 2019

I prosessen med å legge en ny strategi for virksomheten, har vi vært opptatt av å involvere hele organisasjonen. Vi har også ønsket å høre hva noen eksterne aktører mener om hva NPE bør fokusere på fremover. Til å lede oss gjennom hele strategiarbeidet har vi hatt god hjelp fra Rambøll.

Oppstart med hele organisasjonen

Det hele begynte med et stort seminar på Sundvolden i april, der alle NPEere deltok. Gjennom samlingen diskuterte vi hva som er NPEs største utfordringer og muligheter fremover. Det var nyttig med gruppearbeid og diskusjoner på tvers, alle fikk delta med sine innspill og tanker.

Intervjuer

I mai intervjuet Rambøll alle lederne og en del medarbeidere i NPE. De gjennomførte også noen intervjuer med representanter for eksterne aktører, som for eksempel Norsk Pasientforening, pasient- og brukerombudene, de regionale helseforetakene og noen advokater som jobber med erstatningsrett. Disse intervjuene ga oss viktige innspill vi tok med oss videre i prosessen.

Konkretisering på ledersamling

I juni var alle lederne samlet til et to-dagers strategiseminar. På denne samlingen jobbet lederne videre med å konkretisere de viktigste strategiske områdene de neste fem årene.

Arbeidsgrupper formulerte mål og ambisjoner

For å ytterligere konkretisere hvilke strategiske områder vi skal fokusere på, opprettet vi tre arbeidsgrupper som fikk i oppgave å formulere forslag til mål og ambisjoner knyttet til forenkling, fremtidsrettet ledelse og den gode arbeidsplassen.

Arbeidsgruppene besto av 6-7 medarbeidere, med bakgrunn fra hele virksomheten. Tillitsvalgte var også representert i alle arbeidsgruppene.

God forankring hos de tillitsvalgte

Underveis i prosessen har ledelsen i NPE hatt møter med de tillitsvalgte for å sikre at medarbeiderne er fortrolige med retningen på arbeidet. Ledelsen opplever at det i strategiprosessen har vært et godt samarbeid med de tillitsvalgte.

Endelig strategi klar

I desember ble arbeidet med strategien avsluttet. Strategien har fått navnet «Vi skal få til mer!». Den strategiske hovedmålsettingen er «Vi skal redusere saksbehandlingstiden ved å forenkle måten vi jobber på», og for å bygge opp under den strategiske hovedmålsettingen er det utarbeidet fire strategiske satsningsområder som omhandler tidsbruk, kompetanse, beslutningsprosesser og digitalisering. Den nye strategien lanseres i virksomheten på nyåret 2019.