Tilskuddsordningen for privat helsetjeneste

Skriv ut Nynorsk | English | 25. februar 2019

Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE. Tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling i den private helsetjenesten, får den erstatningen de har krav på.

Tilskuddsordningen dekker kostnadene til å utrede erstatningssakene. I tillegg dekker den utbetaling av erstatning til pasienter og pårørende.

Tilskudd

Den som er ansvarlig for en virksomhet som sysselsetter autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE.

Melde- og tilskuddsplikten følger av pasientskadeloven. Tilskuddssatsene er satt i forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Satsene ble endret med virkning fra 1. januar 2016, og ble gradvis trappet opp i 2017 og 2018. I 2018 krevde NPE inn tilskudd for 99,5 millioner kroner.

Årsverk

For 2018 var 17 822 årsverk tilmeldt i ordningen. Dette er en økning på 334 årsverk fra 2017. Årsverkene fordeler seg med 7946 tilmeldt gjennom ulike kollektivavtaler med NPE, og 9876 tilmeldt gjennom egen virksomhet. Årsverkene er fordelt på seks kollektivavtaler og nesten 7800 virksomheter.

De største helsepersonellgruppene i ordningen er apotekteknikere, øvrige tannleger (1) , tannhelsesekretærer, provisorfarmasøyter, fysioterapeuter, optikere og reseptarfarmasøyter. Alle med over 1000 tilmeldte årsverk.

Kollektivavtaler

NPE har inngått kollektivavtaler med Apotekforeningen, Synsinformasjon, Norsk Kiropraktorforening, Norsk Manuellterapeutforening, Norges Tannteknikerforbund og Fotterapeutforbundet. I tillegg har vi inngått en avtale med Norges idrettsforbund.

Hensikten med en kollektivavtale er at foreningen samlet oppfyller medlemmenes meldeplikt. Dette gir trygghet for medlemmene, og en enklere administrasjon av ordningen for NPE. Den økonomiske innsparingen i administrasjon kommer foreningene og medlemmene til gode gjennom en rabatt på tilskuddene.

NPE arrangerer hvert år informasjonsmøte med kollektivavtalepartene. I møtene går vi blant annet gjennom statistikk over skader, tilmeldte årsverk og innbetalte tilskudd. Vi ser også på enkeltsaker som er nyttige i foreningenes arbeid med skadeforebygging. Både NPE og foreningene opplever at møtene er nyttige.

Regresskrav ved manglende innbetaling av tilskudd

Virksomhetene er dekket av pasientskadeordningen når de har meldt inn virksomheten med riktige opplysninger og betalt tilskudd for alle årene de har gitt behandling.

NPE kan gi erstatning for skader som har skjedd i en periode der virksomheten ikke var dekket av pasientskadeordningen. Virksomheten får da krav om regress. Det innebærer at de må dekke erstatningsutbetalinger og saksbehandlingskostnader.

Virksomheter som ikke har betalt tilskudd, vil også få krav om etterbetaling av tilskudd for årene de har vært tilskuddspliktige. Pasienten vil uansett være dekket av pasientskadeordningen.

Når en virksomhet etterbetaler tilskudd for tidligere år, vil den bare være dekket for skader som meldes til NPE etter tidspunktet for etterbetaling. Hvis det allerede er meldt en pasientskadesak, vil vi kreve regress for denne saken, fordi virksomheten da ikke er dekket av ordningen på det tidspunktet skaden ble meldt.

NPE fremmet regresskrav i 15 saker i 2018, på et samlet beløp på 889 000 kroner.

Informasjonsarbeid

Selv om det har vært meldeplikt siden 2009, opplever vi fortsatt at helsepersonell ikke har gjort seg kjent med meldeplikten. Å informere om tilskuddsordningen er derfor en viktig oppgave for NPE.

Ordningen er i stor grad basert på selvadministrasjon. NPE ønsker at det skal være enkelt å finne informasjon om ordningen, spesielt hvordan man vedlikeholder medlemskapet. Vi jobber derfor aktivt med å forbedre nettsidene våre.

Som et ledd i informasjonsarbeidet, har vi også kontakt med flere profesjonsforeninger og publiserer artikler om meldeplikten i relevante tidsskrifter. NPE har også brukt Facebook for å spre informasjon, og holdt foredrag om tilskuddsordningen hos flere utdanningsinstitusjoner.

Informasjonsaktiviteter i 2018:

  • Fysioterapikongressen: Vi deltok med stand der vi svarte på spørsmål om ordningen, og informerte om skadestatistikk.
  • Nordentalmessen: Vi deltok med stand der vi svarte på spørsmål om ordningen og informerte om skadestatistikk. I tillegg holdt vi et eget innlegg om ordningen.
  • Vi holdt presentasjon for Tannlegenes praksiseierforening.
  • Vi holdt kurs for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, der vi blant annet fortalte om ordningen og meldeplikten.
  • I regi av vår juridiske avdeling har vi holdt to presentasjoner for dermatologistudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Facebook: Vi har kjørt målrettede kampanjer om ordningen rettet mot psykologer og leger.

Aktuar

Aktuaren er en viktig samarbeidspartner for NPE i arbeidet med å beregne framtidige forpliktelser i tilskuddsordningen. Dette inkluderer også analyse av behov for framtidig finansiering og fordeling mellom de ulike helsepersonellgruppene.

Basert på grunnlag og anbefalinger fra aktuaren, har NPE i 2018 jobbet med beregninger og framskrivninger knyttet til forpliktelser og kostnadsdekning i ordningen. Som et resultat av dette, er NPE og Helse- og omsorgsdepartementet i dialog om videre oppfølging av tilskuddsordningen.

1.) Øvrige tannleger består av allmenntannleger, i tillegg til spesialister innenfor endodonti, kjeve­ og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, periodonti og pedodonti. Det forutsettes at disse tannlegene ikke jobber med implantater.