V. Vurdering av framtidsutsikter

Skriv ut Nynorsk | English | 25. februar 2019

Vi vurderer evnen vår til å nå de målene som er fastatt, og levere forventet resultat på lenger sikt, i hovedsak som god. Samtidig vil noen områder kunne påvirke resultatene:

  • Sakstilgang: Om tallet på saker som vi mottar øker mye, vil det kunne ha noe å si for den samle saksbehandlingstiden.
  • NPE som en attraktiv arbeidsplass: Om vi ikke klarer å være en attraktiv arbeidsplass, der vi tar vare på og utvikler kompetanse, kan vi få utfordringer med å beholde medarbeidere og møte fremtidens arbeidstakere.
  • Budsjett: Om budsjettsituasjonen blir mindre forutsigbar enn den har vært, vil det kunne få noe å si for driften og utviklingen av organisasjonen og tjenestene til brukerne våre.
  • Tilstrekkelig tilgang på sakkyndige: For å holde produksjonen oppe, er det viktig å ha god tilgang på sakkyndige innenfor alle medisinske spesialiteter. Blir tilgangen på relevante sakkyndige dårligere, vil dette ha noe å si for produksjonen vår.
  • Evnen vår til å utvikle organisasjonen videre: Vi opplever klare forventninger til effektivisering og utvikling av tjenestene våre, blant annet gjennom digitalisering. Om vi ikke klarer å utvikle organisasjonen og tjenestene, vil det påvirke resultatene og omdømmet vårt.
  • Konsernmodellen for administrative tjenester: Om de overførte oppgavene ikke har god kvalitet og framdrift, vil det påvirke resultatene våre. Flytting av oppgavene gir høyere kostnader i en overgangsfase.

Vi kan ikke se andre større områder som vil kunne hindre eller avgrense evnen vi har til å løse samfunnsoppdraget vårt på en tilfredsstillende måte.

Når det gjelder hvordan vi vil møte utfordringene fremover, viser vi ellers til informasjon om strategien for 2019 – 2023.