Hepatitt C

Gjennomgang av 76 krav om erstatning i forbindelse med hepatitt C-smitte ved blodoverføring, viser at halvparten av erstatningssøkerne har fått medhold i erstatningskravet. De fleste avslagene skyldes foreldelse.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. januar 2020

Innhold:

Vurderingen av hepatitt C-saker i NPE
Foreldelse
Antallet saker
Medholdssakene
Avslagssakene
Eksempel på medhold
Eksempel på avslag

Vurderingen av hepatitt C-saker i NPE
I tillfeller der pasienter har blitt smittet ved blodoverføring knyttet til behandling på offentlige sykehus, ser man på hepatitt C-smitte som en uakseptabel risiko for pasienten. Selv om man ser på blodprodukter som legemiddel, og dermed i utgangspunktet ikke kommer inn under NPE-ordningen, har man kommet til at ordningen også omfatter tilfeller der blodoverføringen har skjedd før 01.07.1989, da reglene om legemiddelansvar i produktansvarsloven trådte i kraft. Skaden må være konstatert etter at NPE-ordningen startet opp 01.01.1988.

Såfremt det er sannsynlig årsakssammenheng mellom behandlingen og smitteoverføringen, blir smitte med hepatitt C regnet som en risiko knyttet til behandlingen som pasienten ikke må akseptere.

Hepatitt C-smitte som skyldes blodoverføring eller bruk av legemidler ellers, og der smitten har skjedd etter 01.07.1989, blir regulert av legemiddelansvaret i produktansvarsloven. NPE behandler krav om erstatning på vegne av Legemiddelforsikringen.

Foreldelse
Erstatningskravet må ikke være for gammelt. Hovedregelen er at et krav er foreldet etter tre år. Tidspunktet for når fristen begynner å løpe kommer an på hvilken kunnskap skadelidte har. For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må man ha hatt kunnskap om at det foreligger en skade som har medført et økonomisk tap og at man har kunnskap om den ansvarlige. Krav som er mer enn 20 år gamle vil som hovedregel uansett være foreldet.

Selv om smitte oppsto for mer enn 20 år siden og det i utgangspunktet ser ut som kravet er foreldet, kan det tenkes tilfeller der forsinket diagnose og behandling av hepatitt C kan danne grunnlag for erstatningskrav.

Helse- og omsorgsdepartementet har gjort en vurdering av om det skal opprettes en særskilt erstatningsordning for hepatitt C-smittede. Som et resultat av dette arbeidet er det avgjort at det ikke vil bli opprettet en særskilt erstatningsordning.

Antallet saker
NPE har per 1. mars 2007, behandlet 76 krav om erstatning i forbindelse med hepatitt C-smitte ved blodoverføring. Det er 42 kvinner og 34 menn som har krevet erstatning. Gjennomsnittsalderen er 35 år, med en aldersspredning fra 10 til 70 år.

Medholdssakene
Av de 76 pasientene som har krevet erstatning, har 35 fått medhold. NPE har i disse sakene konkludert med at det er sannsynlig årsakssammenheng mellom blodoverføring og hepatitt C-smitten. Det er utbetalt 10,2 millioner kroner i erstatning. Gjennomsnittlig erstatningsbeløp er 280 000 kroner.

Avslagssakene
41 pasienter har ikke fått medhold i kravet sitt om erstatning. Ni av disse har fått saken avvist på grunn av foreldelse, at skaden er konstatert før ordningen med pasientskadeerstatning trådte i kraft eller fordi behandlingsstedet faller utenfor ordningen. De resterende 32 har fått avslag. Avslagene skyldes i hovedsak at man ikke fant årsakssammenheng mellom blodoverføringen og hepatitt C-smitten, enten ved at det var påvist slik smitte hos pasienten allerede før blodoverføringen, eller at det ikke er funnet hepatitt C-smitte hos aktuelle blodgivere.

Eksempel på medhold
Mann, 24 år, fekk flere blodoverføringer. Tolv år senere ble det rent tilfeldig oppdaget at han var påført smitte med hepatitt C. Utredningen i NPE finner ingen annen sannsynlig smittekilde enn blodoverføring utført før man startet med testing av alle blodgivere. Selv om behandlingen var riktig ut fra den kunnskapen og muligheten for kontroll som man hadde på den tiden, er hepatitt C-smitte ikke en risiko som man må akseptere som pasient. Pasienten har krav på erstatning.

Eksempel på avslag
Kvinne, 36 år, fikk en dose blod på grunn av store blødninger. Fjorten år senere ble det påvist hepatitt C. Pasienten som ga det aktuelle blodet har testet negativt på hepatitt C. NPE konkluderer med at den påviste hepatitt C-smitten mest sannsynlig ikke skyldes den aktuelle blodoverføringen. Pasienten har ikke krav på erstatning.