Erstatningssaker - prostatakreft

Visste du at NPE har behandlet 224 prostatakreftsaker de siste fem årene? 81 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er utbetalt 54 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. desember 2019

Tre av fire medholdssaker er begrunnet med svikt i diagnostikk i form av forsinket diagnose eller feil diagnose. Kun fem av 61 diagnosesaker omhandler feil diagnose. De øvrige er forsinket diagnose.

Hovedårsaken til forsinket kreftdiagnose er mangelfull oppfølging av forhøyet PSA - enten ved henvisning til urolog, nye PSA-prøver eller biopsi. Feil diagnose skyldes forbytting av prøvesvar eller feiltolkning av prøvesvar.

Konsekvenser av svikt

Det er registrert redusert mulighet for å overleve, dødsfall eller forkortet levetid i halvparten av medholssakene. I de øvrige sakene er urininkontinens og redusert seksualfunksjon de vanligste følgene.

Årsak til avslag

Det er tre hovedgrunner til at 143 erstatningssøkere har fått avslag. Flest saker er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behandlingen. Nesten like mange er begrunnet med at forsinket diagnose eller svikt i behandlingen ikke har hatt konsekvenser for behandlingen eller sluttresultatet. De øvrige er begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostikk.