Veiledet praksis

Her finner du informasjon om meldeplikt ved veiledet praksis, og ved veiledet praksis under videreutdanning.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. februar 2019

Ved veiledet praksis vil det være virksomheten som har helsepersonell i praksis som skal melde inn og betale tilskudd. Det gjelder også virksomheter som har helsepersonell i turnus.

Tid som går med til veiledning skal ikke meldes inn. For eksempel hvis en fysioterapeut jobber 100 prosent, men bruker 20 prosent av tiden til å veilede en annen fysioterapeut (som også jobber 100 prosent), skal det samlet meldes inn 1,8 årsverk - ikke 2 årsverk.

Virksomheter som har helsepersonell i veiledet praksis, som er medlem i en forening som har kollektivavtale, skal ikke melde inn og betale tilskudd til NPE for disse. De er dekket gjennom kollektivavtalen i foreningen.

Videreutdanning (med veiledet praksis) autorisert fysioterapeut

Utgangspunktet er at virksomheter som sysselsetter autorisert helsepersonell, og som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, plikter å melde fra og betale tilskudd til NPE for sitt helsepersonell.

Dette dreier seg om fysioterapeuter som har autorisasjon, men som under spesialistutdannelsen har praksisplass i private institutter. De gir allikevel helsehjelp til pasienter i kraft av sin kompetanse som autorisert fysioterapeut, og helsehjelpen gis i regi av de private instituttene. Virksomhetene (de private instituttene) har derfor plikt til å melde fra og betale tilskudd for slike fysioterapeuter.