Hvem har meldeplikt?

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. oktober 2019

Hvem har meldeplikt?
Den som er ansvarlig for en virksomhet som sysselsetter autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE.

Hva er en sysselsatt?
Med sysselsatt menes både helsepersonell som er ansatt, engasjerte og innleid helsepersonell. Også selvstendig næringsdrivende som jobber ved en klinikk, så lenge de ikke er økonomisk ansvarlig for virksomheten, regnes som sysselsatt.

Hvis du leier deg inn i en virksomhet, og har økonomisk ansvar for behandlingen du gjør, er det du som skal melde inn og betale tilskudd.

Rent praktisk kan det være hensiktsmessig at en klinikk som har mange selvstendig næringsdrivende som har leid seg inn og har økonomisk ansvar, likevel melder inn og betaler tilskuddet. Særlig gjelder dette der det utad fremstår som at det er klinikken som driver helsetilbudet, og at det er klinikken pasienten forholder seg til.

Konsekvensen av ikke å overholde melde- og tilskuddsplikten
Hvis du ikke melder inn og betaler tilskudd, kan vi kreve regress av virksomheten. Denne regressen skal dekke kostnadene knyttet til saksbehandlingen og et eventuelt erstatningsbeløp hvis vi får meldt en sak. Vi vil også kreve tilskudd etterbetalt hvis det er år der virksomheten er tilskuddspliktig og ikke har betalt tilskudd. I ytterste konsekvens kan det også bli aktuelt med bøter eller fengsel.

Både privat og offentlig arbeid
Det offentlige betaler tilskudd for all virksomhet i offentlig helsetjeneste. Dersom du jobber privat i tillegg til offentlig, skal du registrere og betale for den private delen.

Hvis virksomheten har delvis driftstilskudd, skal differansen mellom stillingsprosenten og driftstilskuddet registreres. For eksempel dersom du jobber 100 prosent og har 20 prosent driftstilskudd, meldes dette inn og du betaler da for 80 prosent av prisen for profesjonsgruppen.

Refusjon fra Helfo/NAV
Det at en virksomhet mottar helt eller delvis refusjon fra Helfo eller Nav, betyr ikke at den delen av virksomheten regnes som offentlig. 

Veiledet praksis/turnus

Det skal ikke betales tilskudd for den som er i praksis eller turnus hvis virksomheten drives med driftstilskudd eller turnuskandidaten er lønnet av det offentlige.

Virksomhet som har helsepersonell i praksis eller turnus er ansvarlig for å melde inn og betale tilskudd til NPE.

Virksomheter som har helsepersonell i veiledet praksis eller turnus og som er medlem i en forening som har kollektivavtale med NPE, skal ikke melde og betale tilskudd til NPE for dette helsepersonellet. Dette helsepersonellet er dekket gjennom kollektivavtalen i foreningen.

Melde- og tilskuddsplikten gjelder uansett egen forsikring
Om du har forsikring gjennom profesjonsforening (foreninger med kollektivavtale hos oss er unntatt), eller har egen norsk eller utenlandsk ansvarsforsikring, fritar ikke dette for plikten etter pasientskadeloven til å melde fra og betale tilskudd.

Eksempler på hvem som ikke har meldeplikt

Vikarer
Det er den som sysselsetter (leier inn) en vikar som plikter å melde inn og betale tilskudd. Ofte vil en vikar tre inn og jobbe i stedet for den som allerede er meldt inn, som man har betalt tilskudd for. Hvis årsverket til vikaren er det samme som det som erstattes av vikaren, trenger man ikke melde inn på nytt. Vikaren er da allerede dekket.

Helsepersonell som bare jobber administrativt
Virksomheter som sysselsetter helsepersonell, men hvor virksomheten ikke driver med helsehjelp, er ikke tilskuddspliktig. Eksempler på dette kan være helsepersonell ansatt i direktorater, tilsyn, forsikringsselskap, NAV, fylkeslege osv. Helsepersonell som bare jobber administrativt i en virksomhet som yter helsehjelp, skal ikke meldes inn og betale tilskudd.

Hvis du jobber bare dels administrativt, og resten med helsehjelp, plikter du å melde inn og betale fullt tilskudd.

Vikarbyrå
Byråer som formidler helsepersonell skal ikke melde fra til oss. Meldeplikten ligger hos den virksomheten som har sysselsatt helsepersonellet.

Konsulent på timebasis
Det er ansvarlig for virksomheten du jobber i som har ansvaret for å melde inn alt helsepersonell som jobber i virksomheten, enten du er ansatt eller jobber på avtalebasis.

Organisasjoner og foreninger som bare sporadisk sørger for helsehjelp med små årsverksandeler
Organisasjoner og foreninger som bare sporadisk sørger for helsehjelp med små årsverksandeler, er ikke tilskuddspliktig. Hvis helsehjelpen har noe omfang, for eksempel i forbindelse med større arrangementer og lignende, har man tilskuddsplikt.

Helsehjelp på fritiden
Du har ikke plikt til å melde fra eller betale tilskudd for helsehjelp du yter på fritiden, utenfor virksomheten. Vi vil likevel kunne bli ansvarlig for fritidsskader selv om en skadevolder ikke er tilskuddspliktig.

Jobber bare som fastlege
Jobber du bare som fastlege, som ansatt i kommunen, eller i henhold til avtale med kommunen, vil du komme inn under definisjonen offentlig helsetjeneste, og skal ikke melde inn virksomheten din. Slik virksomhet vil være finansiert gjennom felles tilskudd fra kommunen. Driver du privat virksomhet ved siden av virksomheten som omfattes av fastlegeavtalen, skal du melde slik virksomhet inn til oss.