Rekordutbetalingar og reduserte saksbehandlingstider i 2019

I 2019 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1074 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande etter feilbehandling. Dette er den største summen NPE har utbetalt i erstatningar i løpet av eitt år og ein auke frå 2018 på seks prosent. Saksbehandlingstidene gjekk monaleg ned i 2019, samtidig som NPE behandla fleire saker enn i noko anna enkeltår.