-Dommen gir viktige signal frå Høgsterett i spørsmålet om erstatning for psykisk skade til nærståande, seier Vibeke B. Møllhausen.

Høgsterettsdom om psykiske skadar hjå næraste pårørande

15. november 2018

Dommen frå Høgsterett av 30.10.2018 varslar ei justering av praksis ved erstatning til næraste pårørande.