Organisasjon

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Visjon og verdiar

NPE legg stor vekt på kvalitet og fagleg ekspertise. Vi ynskjer å tydeleggjere at vi i alle ledd av saksbehandlinga set pasienten i fokus.

Strategiske mål

Her finn du NPE sin strategi for verksemda i perioden 2019-2023.

Oppgåver

NPE har tre forskriftsfesta oppgåver.

Leiinga

Direktøren har det overordna ansvaret for verksemda i NPE. 

Organisasjonskart

Oppdatert 1. juni 2019.

Finansiering av ordninga

Kven "eig" NPE, og korleis blir NPE finansiert?

Historia til den norske pasientskadeordninga

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) blei oppretta i 1988, og fyller 30 år i 2018. I samband med jubileet har vi sett på statistikken gjennom dei 30 åra våre med pasientskadeerstatning, og presenterer her nokre milepålar frå oppstarten og fram til og med 2017.