Lite bilde for søkeresultattreff

238 millionar kroner i erstatningsutbetalingar etter feilbehandling utbetalt til no i år

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har dei fyrste tre månadene i 2018 utbetalt 238 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande etter feilbehandling i helsetenesta.

Lite bilde for søkeresultattreff

Forskrift om utrekning av meinerstatning ved pasientskadar

NPE skal lage utkast til forskrift om utrekning av meinerstatning ved pasientskadar. Vi har sett ned ei arbeidsgruppe med deltakarar frå NPE og Helseklage. Brukarar vil bli involverte i arbeidet etter kvart. Arbeidsgruppa har frist ut året med å levere forslaget.

Lite bilde for søkeresultattreff

Årsrapport for 2017 er ute

Årsrapporten vår for 2017 er klar. 2017 var eit spennande år, med store endringar i NPE. Vi gjennomførte mellom anna eit omfattande utviklingsprogram med omorganisering av heile saksbehandlingsavdelinga, og oppretta ei ny eining, Team ekspress.

Lite bilde for søkeresultattreff

Nye reglar gir høgare standarderstatning til barn

Erstatningsnivået for barn og unge blir no heva monaleg gjennom ei lovendring. Dette er eit godt nyhende for barn som får skadar etter feilbehandling i helsetenesta.

Lite bilde for søkeresultattreff

Informasjonsmøte med Helse- og omsorgskomiteen

NPE har saman med Helseklage blitt invitert til møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å orientere komiteen om sentrale sider ved pasientskadeordninga.

Lite bilde for søkeresultattreff

Årstal 2017: Stabilt i Norsk pasientskadeerstatning

Årstala 2017 for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at saker tekne imot og utbetalingar ligg stabilt samanlikna med 2016.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE har behandla 121 fedmekirurgisaker dei siste fem åra? 35 erstatningssøkjarar har fått medhald i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt tolv millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Dom frå Høgsterett om unntaksregelen i pasientskadelova

Ein ny dom frå Høgsterett stadfestar at NPE praktiserer regelverket på rett måte. Saka gjeld ein pasient som fekk sjeldne, men kjende skadar etter behandling for inkontinens. Skadane skuldast ikkje svikt i behandlinga og dei blei heller ikkje vurderte til å vere særleg store eller særleg uventa slik at unntaksregelen kom til bruk. Dommen innehel...

Lite bilde for søkeresultattreff

Kvifor må tannlegar betale tilskot til NPE - og kva skal det dekkje?

Tannlegar som behandlar pasientar utanfor den offentlege helsetenesta har plikt til å melde seg inn i tilskotsordninga i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og betale eit årleg tilskot.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasient- og brukarombodsseminaret 2017

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) inviterte Pasient- og brukarombodskontora til seminar 8. november 2017. Nesten 60 deltakarar var samla til eit variert program, med tema innan psykisk helsevern, klagebehandling og pasienttryggleik.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fastlegeordningen – hvor svikter det?

En gjennomgang av NPE-saker knytta til behandling og oppfølging hos fastlege, viser at svikt i diagnostikk er den vanligste årsaken til medhold, og at det først og fremst gjelder forsinket diagnostisering av kreft.

Lite bilde for søkeresultattreff

Revidert intern invaliditetstabell

NPE har laget en intern tabell for fastsettelse av medisinsk invaliditet. Vi har nå revidert tabellen for kvinnelige kjønnsorganer.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasienttryggleiksarbeidet må byggje på kunnskap

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) innvilgar årleg erstatning til cirka 1 500 pasientar og pårørande. Sidan erstatningsordninga blei etablert som ei prøveordning i 1988, har cirka 25 000 pasientar og pårørande blitt tilkjende erstatning, skriv Ida Rashida Khan Bukholm, fagsjef pasienttryggleik hos NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Økning i antall mottatte saker hos NPE første halvår

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feilbehandling i offentlig eller privat helsetjeneste. Første halvdel i 2017 har NPE mottatt 3175 saker og utbetalt 526 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPEs rapport for de regionale helseforetakene: 3,4 milliarder kroner i erstatning utbetalt de siste fem årene

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de siste fem årene utbetalt 3,4 milliarder kroner i erstatning til pasienter og pårørende som har hatt krav på erstatning etter feilbehandling i spesialisthelsetjenesten, viser ny rapport. – Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har ført til. Vi vet at...

Lite bilde for søkeresultattreff

Økning i mottatte saker til NPE etter behandling i privat helsetjeneste

Privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplevde en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016 i meldte erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning etter tannskader

Flere og flere søker erstatning etter skader hos tannlegen. Vær klar over at du normalt ikke kan få erstatning i NPE, hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE vil ha kortere saksbehandlingstid

I 2016 startet vi en ny type brukerundersøkelse, for å finne ut hvordan erstatningssøker opplever å få en sak behandlet hos oss. Nå omorganiserer vi saksbehandlingen og digitaliserer tjenestene våre enda mer. Målet er å øke brukernes tilfredshet med tjenestene våre.

Lite bilde for søkeresultattreff

Viktig dom i Høyesterett om informasjonssvikt

Høyesterett har i en dom av 30.03.17 avgjort at det ikke har vært informasjonssvikt ved å ikke informere om risiko for fremtidig sykdom. - Etter vår oppfatning har Høyesterett avsagt en god dom, sier fungerende avdelingsdirektør og leder for juridisk avdeling i NPE, Jan Storvik.

Lite bilde for søkeresultattreff

Økning i meldte saker til NPE

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hatt en stor økning i antall meldte saker i første kvartal 2017 fra pasienter som mener at de har fått en skade etter feilbehandling. Sammenlignet med samme periode i 2016 er økningen på 26 prosent.  – Dette er en betydelig økning, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad, som er glad for at mange kjenner til og...

Lite bilde for søkeresultattreff

Feil fremstilling av NPEs bruk av sakkyndige

NRK Dagsrevyen viste tirsdag 28. mars innslag der sakkyndige som har hatt oppdrag for NPE mener at NPE lar være å gi pasienter erstatning som de har krav på. Dette er feil, NPE har ingen egeninteresse av utfallene i sakene og vi legger ingen føringer på hvordan de sakkyndige skal konkludere i sine erklæringer.

Lite bilde for søkeresultattreff

Årsrapport for 2016 er ute

Årsrapporten vår for 2016 er klar. 2016 ble et år med økt produksjon av avgjørelser og økte erstatningsutbetalinger. NPE hadde økt fokus på brukernes vurderinger av jobben vi gjør og stor aktivitet knyttet til å videreutvikle virksomheten og måten vi jobber med sakene våre på.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fedmekirurgi: 33 pasienter har fått erstatning etter feilbehandling

NPE har i femårsperioden 2012-2016 fattet vedtak i totalt 118 saker som handler om fedmekirurgi. Av disse 118 sakene har 33 erstatningssøkere fått medhold og 85 har fått avslag. Det er utbetalt 11 millioner kroner i erstatning i disse sakene.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE årstall 2016: Økning i erstatningsutbetalinger

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalte ut 987 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende i 2016. Dette er en økning på seks prosent fra 2015. – Det er viktig at pasienter og pårørende får dekket tapet de har hatt etter feilbehandling i helsetjenesten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Lite bilde for søkeresultattreff

Intern invaliditetstabell

NPE har startet et arbeid med å lage en intern tabell for fastsettelse av medisinsk invaliditet. Først ut er fordøyelsessystemet og kvinnelige kjønnsorganer.

<< 1   2   3     4   5   6   7   8   9   10   >>