Aktuelt

Her finn du nyhende og pressemeldingar frå NPE.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>

Ny direktør i NPE

Rolf Gunnar Jørstad er tilsatt som direktør i Norsk pasientskadeerstatning

Eksempler på saker

I eksempelsamlingen vår finner du eksempler fra flere medisinske områder. Disse viser anonymiserte, men reelle pasientskadehistorier.

Nordisk seminar for pasientskadeordningene

For tiende år på rad har ledelsen i NPE vært med på samarbeidsmøte med pasientskadeordningene i Norden. Denne gangen var det den finske ordningen som var vertskap for samlingen. Årets seminar ble holdt i Hirvihaara en times reise fra Helsinki.

To av ti får erstatning etter Dent-O-Sept

NPE har mottatt totalt 278 saker med krav om erstatning etter Dent-O-Sept og har ferdigbehandlet 93% av sakene. Av disse har 35 pasienter fått medhold.

Kronisk utmattelsessyndrom etter

I gårsdagens Puls på NRK1 var et av temaene forsøket med meningokokkvaksine, som ble gjennomført av Folkehelseinstituttet i perioden 1988-1991.

Få saker om flåttbit hjå NPE

I perioden frå 2001 og fram til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandla 54 saker saker som gjeld for sein eller feil behandling av borrelia/borreliose. Det er gjeve medhald i sju tilfelle, medan 47 saker er avslegne.

NPE sin nye rapport med statistikk for dei regionale helseføretaka

NPE har no publisert den årlege rapporten sin med statistikk for dei fire regionale helseføretaka. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2007-2011 og vert gitt ut for å bidra til arbeidet med kvaliteten i spesialisthelsetenesta. – Det er...

Manglande kvalifikasjonar fører til fødselsskadar

I saker der Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gjeve skadebot fordi det har skjedd feilbehandling under fødsel, er manglande kvalifikasjonar hjå fødselshjelparen den vanlegaste årsaka til skade. Det viser ein analyse av NPE sitt materiale som...

Rapport for privat helsetjeneste

I 2012 ga vi ut en statistikkrapport for de tre første årene med skadesaker fra privat sektor.

Ikke anledning til å gå til direkte søksmål mot staten

De siste dagene har media omtalt at flere familier vurderer å gå til felles søksmål mot staten etter at barna deres har fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen. Det er det ikke anledning til etter pasientskadeloven.

Oppdaterte tall for vaksinesaker

NPE har nå mottatt 94 erstatningskrav totalt etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Første medhold for narkolepsi etter svineinfluensavaksine

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har denne uken sendt ut vedtak til tre barn som har fått medhold i at de har fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Årstallene 2011

Saksbehandlingstiden i NPE har gått betydelig ned i løpet av fjoråret, og mer enn 1400 personer fikk utbetalt erstatning for pasientskade fra NPE. Aldri har det vært utbetalt så mye i erstatning til pasienter og pårørende som i 2011: Totalt 846...

Ny bok om pasientskaderett

Like før jul lanserte Gyldendal Akademisk en ny bok om pasientskaderett. Temaet for boka er pasienters rett til erstatning for skader under pasientbehandling.

Temaark om brystkreftsaker

Norsk pasientskadeerstatning har utarbeidet et eget temaark som omhandler brystkreftsaker. NPE har utbetalt totalt 71 millioner kroner i erstatning til brystkreftrammede de siste ti årene. De fleste av disse pasientene har opplevd at symptomer på...

NPE søker rådgivende leger og spesialsykepleier

Vi utvider den medisinske staben og søker rådgivende leger i flere medisinske spesialiteter og spesialsykepleier.

NPE fikk medhold i Pressens Faglige Utvalg

22.11.11 behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage på Aftenposten fra Norsk pasientskadeerstatning. Vi mente at NPE hadde rett på samtidig tilsvar i en artikkel der det ble fremsatt kraftig kritikk mot ordningen, noe Aftenposten ikke hadde...

Studiebesøk i England

Ledergruppen i NPE brukte et par dager i begynnelsen av november på en studietur til London. Målet var å besøke den engelske pasientskadeordningen, The National Health Service Litigation Authority, NHSLA og den britiske legeforeningen, British...

Gjenglemt utstyr under operasjon

Kompresser og tamponger er det som hyppigst blir glemt igjen inne i pasienten i forbindelse med operasjoner. Men det finnes også eksempler på at utstyr av metall ikke har blitt fjernet før operasjonen ble avsluttet. Den vanligste følgen for...

Seminar med Pasient- og brukerombudene

Vi har ofte kontakt med pasienter som opplever pasientskader. Nær kontakt med Norsk pasientskadeerstatning er derfor viktig, sier Eli Gotteberg, pasient- og brukerombud i Aust-Agder.

Gjenglemt utstyr under operasjon

Kompresser og tamponger er det som hyppigst blir glemt igjen inne i pasienten i forbindelse med operasjoner. Men det finnes også eksempler på at utstyr av metall ikke har blitt fjernet før operasjonen ble avsluttet. Den vanligste følgen for...

NPE har arrangert kvalitetsseminar

12. oktober arrangerte NPE en konferanse for kvalitetsansvarlige ved helseforetakene. Målet med konferansen var å bidra til økt innsikt i hvordan NPEs materiale kan brukes i arbeidet med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

Erfaringsutveksling på nordisk seminar

Første uken i september var det igjen på tide med årets samarbeidsmøte med pasientskadeordningene i Norden. Alle landene var representert ved 3-5 personer fra ledelsen.

Økning i utbetalinger

Erstatningsutbetalingene viser at vi har en god ordning i Norge, som gjør at mange pasienter får erstatning etter behandlingsskader som burde vært unngått. Erstatningene dekker økonomisk tap og i mange tilfeller også nedsatt livskvalitet. - Vi vet...

Vaksine mot svineinfluensa

Media omtaler i disse dager bruken av vaksinen Pandemrix under svineinfluensaepidemien i 2009. Personer som får skader etter vaksiner kan søke erstatning i NPE. Foreløpig har vi mottatt 39 erstatningskrav knyttet til vaksinen.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>