Tannskade

Flere og flere søker erstatning etter skader hos tannlegen. Vær klar over at du normalt ikke kan få erstatning i NPE, hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Svikt i behandlingen

De aller fleste sakene som får medhold handler om at behandlingen ikke har vært god nok. Typiske eksempler er ufullstendig rotfylling, dårlig krone- eller brotilpasning og mangelfull oppfølging gjennom flere år. I noen saker ser vi også at det ikke var grunnlag for behandlingen. Da er det ofte snakk om unødvendig trekking av tenner.

De vanligste formene for skade er tap av eller brudd i tann eller implantat, smerter, infeksjon, nerveskade, eller at erstatningssøker er misfornøyd med det estetiske resultatet.

Svikt i diagnostikk

Dette gjelder oftest saker der funn ikke har blitt fulgt opp, eller utredningen har vært mangelfull. Disse sakene dreier seg stort sett om forsinket diagnostisering av tannråte eller tannkjøttsykdom (periodontitt).

Krav under 10 000 kroner

Hvis du bare har et økonomisk tap, og det er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingsstedet der skaden skjedde. Det er en del erstatningssøkere som ikke får medhold, selv om det har vært svikt i behandlingen, fordi det økonomiske tapet er under 10 000 kroner.

Eksempler på saker der skaden gir et tap under og over 10 000 kroner.

Hvis du skal søke erstatning for tannskade, skal du bruke dette skjemaet:

Trekking av jeksel - avslag

En kvinne hadde mye tannråte i en seksårsjeksel slik at tanna måtte trekkes. Tanna satt så godt at den måtte deles opp for å få ut røttene. Det oppsto en skade på nabotanna foran, fordi det ble boret langt inn i denne. Skaden var så stor at tanna måtte rotfylles hos en spesialist, før den fikk en ny fylling på toppen.

NPEs vurdering
Det var grunnlag for å trekke seksårsjekselen. Trekkingen ble i hovedsak gjort på rett måte, med unntak av skaden på nabotanna. Det at en ved deling av en tann borer seg langt inn i nabotanna bør kunne unngås. Behandlingen har mest sannsynlig ikke vært i tråd med god tannmedisinsk praksis.

Erstatningssøker har i utgangspunktet rett på erstatning for at nabotanna måtte rotfylles og få en ny fylling på toppen. Hun har betalt 6000 kroner for rotfyllingen hos spesialist, og fyllingen er gjort uten kostnader hos den faste tannlegen. Kravet i loven er at tapet må være på 10 000 kroner eller mer, for at det skal være omfattet av pasientskadeordningen. Kvinnen fikk derfor avslag på søknaden om erstatning.

Trekking av jeksel - medhold

En mann fikk en større skade i tolvårsjekselen, og tanna måtte trekkes. I forbindelse med trekkingen måtte tanna deles opp i to. Tannlegen boret for langt, slik at det oppsto skader på roten til seksårsjekselen foran. Tanna lot seg redde ved hjelp av rotfylling og ved å sette på en krone på toppen.

NPEs vurdering
Det var grunnlag for å trekke tolvårsjekselen. Det at en ved deling av en tann borer seg langt inn i nabotanna bør kunne unngås. Behandlingen har mest sannsynlig ikke vært i tråd med god tannmedisinsk praksis.

Mannen hadde betalt 8500 kroner til spesialisten, som undersøkte og rotfylte tanna og kontrollerte resultatet tre måneder senere. Han betalte også 8000 kroner for to midlertidige fyllinger og for den nødvendige kronen som ble satt på den skadede tanna. Hans samlede utgifter var på nær 17 000 kroner. Dette er mer enn lovens minstekrav på 10 000 kroner. Mannen fikk medhold i søknaden om erstatning.