Alternativ behandling

Her kan du lese mer om bruk av alternativ behandling for deg som fysioterapeut, og hvordan det påvirker meldeplikten.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. februar 2019

Pasientskadeloven omfatter alternativ behandling, som blir gjort som integrert del av ordinær helsetjeneste. For eksempel:

  • akupunkturbehandling
  • osteopati

Hvis det utelukkende eller i hovedsak drives alternativ behandling, omfattes ikke det av pasientskadeloven. Det gjelder spesielt der kompetansen som autorisert helsepersonell i liten grad benyttes i den alternative behandlingen, og der behandlingen markedsføres som alternativ.

Hvis helsepersonellet bare, eller i vesentlig grad driver med alternativ behandling, vil NPE foreta en konkret vurdering av om behandlingen er omfattet av ordningen. Momenter ved vurderingen er blant annet om hjelpen ytes ut fra den kompetanse vedkommende har som helsepersonell, om virksomheten skiller seg fra den type virksomhet vedkommende ordinært utøver, om virksomheten er markedsført med angivelse av helsepersonelltittel, og hvilken informasjon pasienten har fått om behandlingen er ordinær helsehjelp eller alternativ behandling.

NPE tar også hensyn til om pasienten har en forventing om at pasientskadeloven gjelder.