Lite bilde for søkeresultattreff

Webinar med pasient- og brukaromboda

Årets møte med pasient- og brukaromboda blei halde som eit webinar. Temaa var saksbehandling, pasienttryggleik og kontinuerleg forbetringsarbeid.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningskrav knytte til korona

Koronapandemien vil kunne innebere ein avgrensa rett til erstatning for nokon. Nedanfor gir vi nokre korte svar på nokre spørsmål som kan oppstå som følgje av koronasituasjonen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Utsett betalings- og oppdateringsfrist for privat helseteneste

På grunn av koronaviruset har det oppstått utryggleik knytt til sysselsetjinga i verksemder som er melde inn i tilskotsordninga, og tilskotet som blir betalt til NPE. Vi har difor vedteke å utsetje betalings- og oppdateringsfristen på nytt til 1. september.

Lite bilde for søkeresultattreff

Koronavirus

NPE følgjer råda til helsemynda for å avgrense koronasmitten og innfører tiltak i tråd med dette. Drifta vil bli påverka av tiltaka. Betalingsfristen for privat helseteneste er utsett til 1. juni.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - skade på mor under graviditet eller fødsel

Visste du at NPE har behandla 313 erstatningskrav som handlar om skade på mor under graviditet eller fødsel? 46 erstatningssøkjarar har fått medhald i kravet, og det er utbetalt 16,5 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Resepsjonen er stengt

Resepsjonen vil være stengt inntil videre. Vi følger helsemyndighetenes råd for å begrense koronasmitte, og har innført hjemmekontor.

Lite bilde for søkeresultattreff

Årsrapport 2019

No er årsrapporten vår klar. Mellom aktivitetane frå 2019 er lansering av Mi side for erstatningssøkjarar, ny digital teneste for aktørar innan privat helseteneste og fokus på flytteprosjektet til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Rekordutbetalingar og reduserte saksbehandlingstider i 2019

I 2019 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1074 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande etter feilbehandling. Dette er den største summen NPE har utbetalt i erstatningar i løpet av eitt år og ein auke frå 2018 på seks prosent. Saksbehandlingstidene gjekk monaleg ned i 2019, samtidig som NPE behandla fleire saker enn i...

Lite bilde for søkeresultattreff

Nye tilskotssatsar for privat helseteneste

Frå og med 01.01.2020 er tilskotssatsene til NPE for aktørar i privat helseteneste endra. Du kan lese meir om dei nye satsane og risikoklassane her.

Lite bilde for søkeresultattreff

877 pasientar døydde i helsetenesta – pårørande fekk erstatning

I perioden 2012-2018 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilkjent erstatning i 877 saker der pasienten døydde som følgje av feilbehandling. Vi har utbetalt 261 millionar kroner i erstatning til pårørande i desse sakene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - behandla på feil stad på kroppen

Visste du at NPE har gitt medhald til 52 erstatningssøkjarar dei siste sju åra fordi dei blei behandla på feil stad på kroppen? Det er utbetalt i alt 21 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

33 prosent av NPE-saker blir funne att i meldesystema til sjukehusa

Ei undersøking gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at 33 prosent av sakene der pasienten har fått erstatning av NPE, blir funne att i meldesystema på sjukehusa.

Lite bilde for søkeresultattreff

Over 1000 pasientar har fått erstatning etter tannbehandling

Dei siste ti åra (2009-2018) har 1056 pasientar fått erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter feilbehandling hjå privatpraktiserande tannlegar. NPE har utbetalt 81 millionar kroner i erstatning til desse pasientane.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - leiringsskade

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 85 saker som handlar om skade etter feil liggjestilling under operasjon? Dette er òg kalla leiringsskadar. 62 av erstatningssøkjarane har fått medhald i kravet, og dei har totalt fått utbetalt 26 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ti år med erstatningar etter vaksine mot svineinfluensa

I 2019 er det ti år sidan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tok på seg erstatningsansvaret etter vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Sidan då har NPE teke imot 801 søknader og utbetalt nærare 350 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - brystplastikk i privat helseteneste

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 64 saker som gjeld brystplastikk utført i privat helseteneste? Elleve erstatningssøkjarar har fått medhald. Det er utbetalt til saman 1,5 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fleire får behandla saka si hjå NPE

Blir du feilbehandla i den offentlege eller private helsetenesta, kan du ha rett til erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE). I fyrste halvdel av 2019 har NPE totalt behandla 14 prosent fleire saker enn i same periode i fjor.

Lite bilde for søkeresultattreff

Behandling i utlandet

Om nordmenn på reise i utlandet får ein skade når dei blir behandla for ein sjukdom, kan dei ikkje søkje om erstatning frå NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettast direkte mot behandlingsstaden.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - operasjonar av kneskadar

Visste du at NPE dei siste fem åra har fatta 295 vedtak som omhandlar operasjonar av kneskadar? 124 erstatningssøkjarar (42 prosent) har fått medhald, og så langt er det utbetalt 34 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Forskrifta om meinerstatning på pasientskadeområdet er sendt på høyring

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sende 20. mai på høyring forslag til ny forskrift om meinerstatning ved pasientskadar. Forslaget er utarbeidd av NPE på oppdrag frå departementet.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - føflekkreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i 38 av 71 saker som gjeld diagnostisering av føflekkreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Forskrift om meinerstatning på høyring

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gav NPE i oppdrag å lage ei forskrift om utrekning av meinerstatning på pasientskadeområdet. Oppdraget er no levert.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ny digital teneste for aktørar i privat helseteneste

Vi har utvikla ei ny teneste for helsepersonell utanfor den offentlege helsetenesta. Tenesta skal hjelpe deg med å få svar på om du har meldeplikt til Norsk pasientskadeerstatning, og må betale tilskot.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE lanserer Mi side for erstatningssøkjarane

Vi har utvikla ei digital teneste der erstatningssøkjar kan få oversikt over kva som skjer i saka si. På Mi side finn du breva frå oss, og du kan sjølv sende inn kommentarar og dokumentasjon her.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fleire søkjer om erstatning etter pasientskade

I fyrste kvartal 2019 tok Norsk pasientskadeerstatning imot 1566 søknader om erstatning. Dette er ein liten auke på 1,5 prosent frå fyrste kvartal i fjor.

1     2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>