<< 1   2     3   4   5   6   7   8   9   10   >>
/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/vibeke_500x368.jpg

Høgsterettsdom om psykiske skadar hjå næraste pårørande

Dommen frå Høgsterett av 30.10.2018 varslar ei justering av praksis ved erstatning til næraste pårørande.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_182236151_320.jpg

Fagnotat om utrekning av erstatning i kreftsaker

Her finn du eit internt fagnotat om korleis vi reknar ut erstatning til personar som har fått forseinka diagnose og behandling av kreft.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/shutterstock_413544430.jpg

Kort om erstatningssaker - tjukktarmskreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 237 tjukktarmskreftsaker?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/moter-besok-arrangementer-og-seminarer/2018_nordisktmotestockholm.jpg

Leiinga i NPE på nordisk leiarsamling

I byrjinga av september var leiargruppa i NPE på årleg nordisk leiarsamling i Stockholm. I alt 16 leiarar frå dei fem nordiske pasientskadeordningane møttest til tre dagar med gjensidig informasjon, gode diskusjonar og hyggeleg kollegialt samvær.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/2017_rolf_gunnar_jorstad_500x375.jpg

Kan eg søkje erstatning for skaden min?

NPE lanserer no ei digital teneste «Kan eg søkje erstatning for skaden min?». Her kan erstatningssøkjarane fylle ut nokre enkle spørsmål i eit nettskjema og få ein peikepinn på om dei har krav på erstatning eller ikkje.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_280855511.jpg

355 pasientar unødvendig opererte – har fått 140 millionar kroner i erstatningar frå NPE

Ei kvinne som feilaktig fekk fjerna eggstokkane, mista evna til å få eigne barn. Ein overvektig pasient som fekk fedmekirurgi utan godt nok grunnlag, mista milten på grunn av komplikasjonar. Ein mann fekk fjerna ein menisk, som førte til smerter og redusert bøyeevne. Han skulle ikkje vore operert.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/shutterstock_523719793.jpg

Kort om erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandla 135 diabetessaker dei siste ti åra? Halvparten av i alt 43 medhaldssaker gjeld svikt i behandlinga av følgjesjukdomar til diabetes.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/kort_om_kneprotese_167978873.jpg

Kort om erstatningssaker - kneprotese

Visste du at NPE har behandla 322 kneprotesesaker dei siste fem åra? I desse sakene er det operert inn protese i kneet på grunn av artrose (slitasje).

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/moter-besok-arrangementer-og-seminarer/sprakradet_forskrift1_500.jpg

Møte med Språkrådet om forskriftsarbeid

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om utrekning av meinerstatning på pasientskadeområdet. Vi har no hatt møte med Språkrådet om eit samarbeid for å skrive forskrifta i eit klart og forståeleg språk.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_140073595.jpg

NPE har utbetalt 534 millionar kroner i erstatningar fyrste halvår

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er ein etat som behandlar erstatningskrav frå pasientar som meiner dei har fått ein skade etter feilbehandling i offentleg eller privat helseteneste. Fyrste halvdel av 2018 har NPE teke imot 2933 saker og utbetalt 534 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/vibeke_500x368.jpg

Forskrift om utrekning av meinerstatning ved pasientskadar

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om utrekning av meinerstatning på pasientskadeområdet. Det er nedsett ei referansegruppe for å sikre brukarinvolvering og det er avgjort kva medisinske område som skal prioriterast.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_74330686_320.jpg

17 millionar kroner i erstatning til pasientar som har blitt behandla feil stad på kroppen

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gitt medhald i 48 saker frå 2012 til i dag, der pasienten har blitt behandla feil stad på kroppen. NPE har utbetalt 17,3 millionar kroner i erstatning til desse pasientane.

/contentassets/3b0072172415492baf4f6faabf02e5cf/rhf-rapport-2017-forside.jpg

NPE sin rapport for dei regionale helseføretaka: 3,6 milliardar kroner i erstatning utbetalt dei siste fem åra

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har dei siste fem åra utbetalt 3,6 milliardar kroner i erstatning til pasientar og pårørande som har hatt krav på erstatning etter feilbehandling i spesialisthelsetenesta, viser ny rapport.

/contentassets/97732a0950684926999774907a74b492/pht_2017_forside_320.jpg

Auke i saker NPE har teke imot etter behandling i privat helseteneste

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hatt ein auke på nærare åtte prosent frå 2016 til 2017 i melde erstatningssaker som gjeld behandling i den private helsetenesta

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/kort-om-antibiotikabehandling_556367773.jpg

Kort om erstatningssaker - antibiotikabehandling

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i 50 av 77 erstatningssaker, og utbetalt 25 millionar kroner i erstatning etter feil eller manglande antibiotikabehandling?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2018_kort_om_hjerneslag.jpg

Kort om erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 272 hjerneslagsaker? Over 80 prosent av medhaldssakene er grunngjevne med svikt i diagnostikk.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/2017_rolf_gunnar_jorstad_500x375.jpg

238 millionar kroner i erstatningsutbetalingar etter feilbehandling utbetalt til no i år

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har dei fyrste tre månadene i 2018 utbetalt 238 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande etter feilbehandling i helsetenesta.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/vibeke_500x368.jpg

Forskrift om utrekning av meinerstatning ved pasientskadar

NPE skal lage utkast til forskrift om utrekning av meinerstatning ved pasientskadar. Vi har sett ned ei arbeidsgruppe med deltakarar frå NPE og Helseklage. Brukarar vil bli involverte i arbeidet etter kvart. Arbeidsgruppa har frist ut året med å levere forslaget.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/npe/2018_illustrasjon_aarsrapport.jpg

Årsrapport for 2017 er ute

Årsrapporten vår for 2017 er klar. 2017 var eit spennande år, med store endringar i NPE. Vi gjennomførte mellom anna eit omfattande utviklingsprogram med omorganisering av heile saksbehandlingsavdelinga, og oppretta ei ny eining, Team ekspress.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/2017_vibeke_b_mollhausen_500x375.jpg

Nye reglar gir høgare standarderstatning til barn

Erstatningsnivået for barn og unge blir no heva monaleg gjennom ei lovendring. Dette er eit godt nyhende for barn som får skadar etter feilbehandling i helsetenesta.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/moter-besok-arrangementer-og-seminarer/hok_infomote_2018.jpg

Informasjonsmøte med Helse- og omsorgskomiteen

NPE har saman med Helseklage blitt invitert til møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å orientere komiteen om sentrale sider ved pasientskadeordninga.

/globalassets/bildearkiv/grafisk/statistikk-og-tall/shutterstock_713156260.jpg

Årstal 2017: Stabilt i Norsk pasientskadeerstatning

Årstala 2017 for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at saker tekne imot og utbetalingar ligg stabilt samanlikna med 2016.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/shutterstock_77533807.jpg

Kort om erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE har behandla 121 fedmekirurgisaker dei siste fem åra? 35 erstatningssøkjarar har fått medhald i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt tolv millionar kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/2017_vibeke_b_mollhausen_500x375.jpg

Dom frå Høgsterett om unntaksregelen i pasientskadelova

Ein ny dom frå Høgsterett stadfestar at NPE praktiserer regelverket på rett måte. Saka gjeld ein pasient som fekk sjeldne, men kjende skadar etter behandling for inkontinens. Skadane skuldast ikkje svikt i behandlinga og dei blei heller ikkje vurderte til å vere særleg store eller særleg uventa slik at unntaksregelen kom til bruk. Dommen innehel...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/2017_tilskudd_tannleger-303888518.jpg

Kvifor må tannlegar betale tilskot til NPE - og kva skal det dekkje?

Tannlegar som behandlar pasientar utanfor den offentlege helsetenesta har plikt til å melde seg inn i tilskotsordninga i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og betale eit årleg tilskot.

<< 1   2     3   4   5   6   7   8   9   10   >>