Bruk av sakkyndige

Vi er avhengig av gode og relevante sakkyndige vurderinger for å fatte riktige vedtak i sakene våre. Hvordan blir sakkyndige valgt, hva er en god sakkyndig vurdering, og når kan det være aktuelt å bruke utenlandske sakkyndige?

Skriv ut Nynorsk | English | 11. juni 2024

Hvordan velger vi medisinsk sakkyndige?

I all hovedsak er den sakkyndige spesialist på det aktuelle fagområdet, med enkelte unntak. Vi har avtaler med nærmere 150 sakkyndige, etter regelverket for offentlige anskaffelser. Disse avtalene gjør at vi har god kapasitet på sakkyndige. En god og forutsigbar tilgang til sakkyndige vurderinger er helt avgjørende for å få så kort saksbehandlingstid som mulig. Det er også viktig for å få korrekte avgjørelser i sakene. Enkelte saker blir vurdert av flere sakkyndige med ulik faglig bakgrunn.

I tillegg til sakkyndige som har rammeavtale med NPE, benytter vi en rekke sakkyndige som tar enkeltoppdrag for oss.

Hva er en god sakkyndig vurdering?

Den sakkyndige skal ut fra sin faglige bakgrunn gi en vurdering av den behandlingen og oppfølgingen pasienten har fått. En god sakkyndig vurdering besvarer alle spørsmålene vi trenger for å fatte et vedtak, og har begrunnete vurderinger. Vi ber alltid den sakkyndige om å skrive et forståelig og klart språk, og å unngå unødvendige og kompliserte faguttrykk.

NPE betaler de sakkyndige for vurderingen

Erstatningssøker får en gratis vurdering av erstatningskravet sitt. Det er derfor vi som betaler for den jobben de sakkyndige gjør med å vurdere den behandlingen pasienten har fått.

NPE påvirker ikke resultatet av den sakkyndige vurderingen

Vi legger ingen føringer på hva de sakkyndige skal mene om behandlingen pasienten har fått. De sakkyndige skal gi sine faglige vurderinger av hva som har skjedd i behandlingsløpet. Disse vurderingene bruker vi i den totale vurderingen av om en erstatningssøker har rett til erstatning eller ikke etter pasientskadeloven.

De sakkyndige må være habile

Det er viktig at den sakkyndige ikke har uheldige bindinger til behandleren de vurderer, slik at man kan ha tillit til vurderingen. For eksempel unngår vi å gi et oppdrag til en sakkyndig som nylig har arbeidet der behandlingen som skal vurderes skjedde.

Erfaringen vår er at de sakkyndige tar oppgaven på alvor og at de er opptatt av å gjøre gode faglige vurderinger, uavhengig av om det har skjedd en feil eller ikke.

Hva med utenlandske sakkyndige?

Vi bruker hovedsakelig sakkyndige som arbeider i Norge. Grunnen til dette er at den sakkyndige skal vurdere behandling i norsk helsetjeneste. Retningslinjer og behandlingsmetoder kan variere fra land til land. Praktiske forhold som tilgjengelig teknisk utstyr og andre ressursspørsmål varierer også. Det er derfor viktig at behandlingen blir vurdert ut fra kjennskap til norske forhold.

I særskilte tilfeller der saken dreier seg om helt spesielle forhold, og der for eksempel fagmiljøet i Norge er lite, kan det være aktuelt å bruke en utenlandsk sakkyndig. Vi henvender oss derfor fra tid til annen til sakkyndige miljøer i Sverige og Danmark.