Forsinket diagnose av kreft

Hvis du mener du har fått en skade som følge av forsinket diagnostisering og behandling av kreft, kan du søke om erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Hvis du har krav på erstatning, vil det først og fremst være ditt økonomiske tap som følge av forsinkelsen som dekkes.

Forsinket diagnose

NPE mottar hvert år mange saker hvor pasienten klager på at en kreftdiagnose ble stilt for sent.  I disse sakene må vi først avklare om det er slik at kreftdiagnosen burde vært stilt tidligere.

Vi vurderer ikke her hva som objektivt ville vært mulig, men om det er slik at diagnosen burde vært stilt tidligere. Burde legen henvist og gjort undersøkelser tidligere? Burde han sett at det forelå kreft på bakgrunn av røntgenbilder eller vevsprøver? Burde han gjort ytterligere undersøkelser som da ville avdekket at det forelå kreft?

Dersom vi kommer til at kreftdiagnosen burde vært stilt tidligere, må vi avklare på hvilket tidspunkt diagnosen burde vært stilt. Videre må vi avklare hvilken betydning forsinkelsen har hatt for kreftbehandlingen og sykdomsutviklingen.

Hva skyldes kreft og hva skyldes forsinket diagnose?

Det som kan være utfordrende i mange av disse sakene er å avklare hvilken betydning kreften i seg selv har og hvilken betydning forsinkelsen har for behandling og videre utvikling av sykdommen. Vi må da vurdere hva som er mest sannsynlig. I en del saker er det slik at selv om diagnosen burde vært stilt tidligere, har ikke det hatt betydning for den behandlingen pasienten fikk. Ved tidligere diagnose ville behandlingen uansett vært den samme.

I andre saker er det slik at forsinkelsen gjør at pasienten må få mer omfattende behandling, for eksempel mer omfattende operasjon, strålebehandling og cellegift. Dersom dette har medført at man har hatt, eller vil få, et økonomisk tap vil det gi rett til erstatning.

Hvilken betydning har forsinkelsen?

I mange av sakene hvor det er forsinket diagnose av kreft, er det viktig å se på om forsinkelsen har hatt betydning for utviklingen av sykdommen. Har forsinkelsen ført til en forverret prognose?

Dersom pasienten har en uhelbredelig kreftsykdom må vi også ta stilling til om dette mest sannsynlig skyldes forsinkelsen av kreftdiagnosen, eller om situasjonen mest sannsynlig ville vært den samme uansett.

Dødsfall

Kreft kan være en livstruende sykdom som kan utvikle seg raskt. I noen saker dør pasienten mens vi behandler saken, eller pasienten er allerede død når saken meldes til oss. I slike tilfeller vil det være de etterlatte (arvingene) som kan melde erstatningskravet til oss, eller tre inn i kravet etter at pasienten er død.

Se for øvrig informasjon om hvem som kan søke erstatning via lenken i boksen til høyre. Les også om konkrete, anonymiserte saker i vår eksempelsamling.