Finansiering av ordningen

Hvem eier NPE, og hvordan blir pasientskadeordningen finansiert?

Skriv ut Nynorsk | English | 28. august 2019

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er hovedsakelig de regionale helseforetakene som finansierer ordningen. Fordelingen av tilskudd mellom de fire foretakene blir beregnet ut fra hvor stor andel av erstatningsutbetalingene de siste fem årene det enkelte regionale helseforetaket står for. Vi beregner beløpene de skal betale ut fra vår prognose for erstatningsutbetalinger. Et eventuelt avvik mellom innbetalt tilskudd og faktisk utbetalt erstatning justeres ved en avregning året etter. 

I tillegg betaler det enkelte sykehus en egenandel i saker der vi gir medhold. Egenandelen er på 10 000 kroner, pluss 10 prosent av det gjenstående beløpet – maksimalt 100 000 kroner.

Fylkene finansierer utbetalinger for den offentlige tannhelsetjenesten, og kommunene finansierer utbetalinger i forbindelse med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fylkene og kommunene betaler en andel ut fra innbyggertallet. Vi krever ikke inn egenandeler fra kommuner eller fylkeskommuner.

Skader som har oppstått før 1. januar 2003 behandles etter de midlertidige reglene og finansieres av staten.

Behandling av sakene i privat helsetjeneste finansieres gjennom tilskudd fra virksomhetene som sysselsetter helsepersonell. Tilskuddene skal fullt ut dekke utgifter knyttet til erstatningskravene: erstatningsutbetalinger, utgifter til advokathjelp og driftsutgifter for NPE og Pasientskadenemnda.